Dziś jest: Wtorek 06 czerwca 2023, Imieniny: Pauliny, Norberta .
Archiwum aktualności Urzędu Miejskiego w Szczuczynie rok 2021
Opublikowano: 2021-02-01

Urząd Miejski w Szczuczynie poszukuje osób zainteresowanych podjęciem pracy na umowę na zastępstwo w związku z nieobecnością usprawiedliwioną referenta ds. ochrony środowiska w Referacie Komunalnym, Planowania Przestrzennego i Działalności Gospodarczej

OGŁOSZENIE

Urząd Miejski w Szczuczynie poszukuje osób zainteresowanych podjęciem pracy na umowę na zastępstwo w związku z nieobecnością usprawiedliwioną referenta ds. ochrony środowiska w Referacie Komunalnym, Planowania Przestrzennego i Działalności Gospodarczej.

Wymagania:

 • obywatelstwo polskie;
 • wykształcenie średnie lub wyższe;
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • umiejętność obsługi komputera (programy word, excel).

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • realizacja zadań gminy z zakresu ochrony środowiska wynikających z obowiązujących ustaw, programów gminnych i regionalnych oraz regulaminów,
 • podejmowanie działań w zakresie ochrony zwierząt w tym realizacja zadań wynikających z gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt,
 • prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków, jej aktualizacja i nadzór nad wykonywaniem obowiązków przez właścicieli nieruchomości,
 • przygotowywanie zaświadczeń oraz sporządzanie wypisów i wyrysów na podstawie obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz gminnego programu rewitalizacji,
 • prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz oceną odziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć,
 • współpraca z mieszkańcami w zakresie realizacji programu czyste powietrze - pomoc w przygotowaniu wniosków,
 • promocja edukacji ekologicznej i koordynacja akcji proekologicznych,
 • przygotowywanie informacji publicznych, opinii i sprawozdań dotyczących środowiska i jego ochrony,
 • wprowadzanie danych do publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie,
 • prowadzenie innych spraw związanych z realizacją zadań referatu.

Oferujemy:

 • zatrudnienie w ramach umowy na czas określony celem zastępstwa za długotrwale nieobecnego pracownika na pełen etat;
 • zdobycie cennego doświadczenia;
 • przyjazną atmosferę pracy;
 • stałe godziny pracy.

Zgłoszenia zawierające:

 • list motywacyjny, CV zawierające oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do realizacji procesu naboru o którym mowa w art. 7 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
 • kwestionariusz osobowy wg wzoru dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 • kserokopie świadectw pracy (jeżeli posiada) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem lub oświadczenie kandydata w przypadku trwającego stosunku pracy;
 • oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska;
 • kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe;
 • oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie pozostawać w innym stosunku pracy, który uniemożliwiłby mu wykonywanie obowiązków w wymiarze jednego etatu;
 • dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Dokumenty prosimy składać w sekretariacie urzędu lub pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Szczuczynie plac 1000-lecia 23, 19-230 Szczuczyn z dopiskiem „Nabór na stanowisko referenta ds. ochrony środowiska”, w terminie do 11 lutego 2020 r. do godz. 15.00.

O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie telefonicznie. Informacja o wyborze oferty będzie zamieszczona na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Szczuczynie.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 86 273 50 80 lub w Urzędzie Miejskim w Szczuczynie przy pl. 1000-lecia 23 (pokój kadr nr 14, I – sze piętro).

Szczuczyn, dnia 1 lutego 2021 r.

powrót

drukuj

Liczba wyświetleń: 583

Copyright © 2012 Urząd Miejski w Szczuczynie.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia

Realizacja InBloom - strony internetowe