Dziś jest: Wtorek 06 czerwca 2023, Imieniny: Pauliny, Norberta .
Archiwum aktualności Urzędu Miejskiego w Szczuczynie rok 2021
Opublikowano: 2021-07-12

Burmistrz Szczuczyna ogłasza konkurs na prowadzenie Centrum Produktu Lokalnego przy ul. Kościelnej 12 w Szczuczynie uwzględniające promocję produktu lokalnego oraz wspomaganie aktywizacji i integracji mieszkańców

 1. Informacja o obiekcie:
  Obiekt znajduje się na działce o nr geod. 869 o pow. 1920 m2.
  W skład kompleksu CPL wchodzą następujące obiekty budowlane:
  1. obiekt handlowy pow. użytk. 133,17 m2 z podcieniami pow. użytk. 183,91 m2
  2. wiata drewniana handlowa pow. użytk. 44,10 m2
  3. budynek gospodarczy pow. użytk. 24,94 m2
  4. 6 kiosków handlowych pow. użytk. 6 x 10,40 m2
  5. kontenerowy obiekt socjalny (toalety) o pow. użytk. 12,76 m2
 2. Obiekt przeznaczony na działalność handlowo-usługową.
 3. Okres umowy: do 3 lat od daty podpisania umowy najmu.
 4. Oferowana wysokość miesięcznej stawki opłaty za prowadzenie obiektu - nie mniej niż 500,00 zł netto + 23% VAT
 5. Opłata nie uwzględnia opłaty za media (energia elektryczna, woda, ścieki, śmieci itp.).

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest:

    Złożenie oferty, na formularzu wg załączonego wzoru do niniejszego ogłoszenia, wraz z koncepcją funkcjonowania Centrum Produktu Lokalnego. Koncepcja powinna zawierać działania mające na celu promocję produktów lokalnych, popularyzację Gminy i Miasta Szczuczyn poprzez m.in. promocję tradycji kulturowej w formie udostępniania wszelkiego rodzaju publikacji zarówno w formie papierowej jak i elektronicznej, folderów i broszur a także szeroko rozumianej integracji środowiska zarówno lokalnego i ponadlokalnego.

W szczególności kierunki działań obejmować powinny:

 1. organizację i przeprowadzenie różnego rodzaju działań o charakterze kulturalnym, edukacyjnym, poradniczym, aktywizującym, integracyjnym i artystycznym (między innymi: warsztatów, spacerów, pikników sąsiedzkich, spotkań, wystaw, prób, występów, kiermaszy itp.). Działania te powinny mieć na celu poszerzenie oferty spędzania czasu wolnego w najbliższym sąsiedztwie oraz pogłębienie więzi społecznych i sąsiedzkich.
 2. tworzenie i rozwijanie sieci współpracy z przedsiębiorcami i organizacjami pozarządowymi.

    Centrum powinno być otwarte przez minimum 5 dni w tygodniu min. 4 godziny zegarowe dziennie z uwzględnieniem wymogów i ograniczeń prawnych wynikających np. z sytuacji pandemicznej w kraju. W tygodniach, w których występują poza sobotami i niedzielami dodatkowe ustawowo dni wolne od pracy, dopuszcza się odmienny tryb funkcjonowania Centrum. Dopuszcza się działanie Centrum w dni wolne od pracy.

    Oferent może złożyć w konkursie tylko jedną ofertę (w przypadku złożenia większej liczby ofert, wszystkie zostaną odrzucone ze względów formalnych).

    Oferta winna być podpisana przez oferenta lub osobę upoważnioną do składania oświadczenia woli w imieniu oferenta. W przypadku podpisania oferty przez osobę upoważnioną, do oferty powinno być załączone upoważnienie. W przypadku braku podpisu oferenta, oferta będzie traktowana, jako niekompletna i nie będzie rozpatrywana.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie wraz z opisem „Konkurs na prowadzenie Centrum Produktu Lokalnego w Szczuczynie”.

Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć w terminie do 23 lipca 2021 r. (piątek) do godz. 12.00 w formie pisemnej:

 • osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Szczuczynie, pokój nr 14;
 • pocztą na adres: Urząd Miejski w Szczuczynie, plac 1000-lecia 23, 19-230 Szczuczyn (decyduje data wpłynięcia oferty do Urzędu).

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Informacje ogólne:

 1. Złożona oferta na prowadzenie Centrum Produktu Lokalnego będzie analizowana i oceniana według kryterium: - 40% zaproponowana miesięczna stawka czynszu najmu, - 60% zaprezentowana koncepcją funkcjonowania Centrum Produktu Lokalnego.
 2. Wszelkich informacji o przedmiocie najmu można uzyskać pod nr tel. 86 273 50 80 wew. 213 lub w siedzibie Urzędu Miejskiego pok. nr 13 w godzinach pracy Urzędu.
 3. Oferent, który wygrał konkurs powinien podpisać umowę w terminie 7 dni od daty otrzymanego zawiadomienia o wyniku konkursu. Po upływie powyższego terminu uznaje się, że oferent zrezygnował z jej zawarcia.
 4. Zastrzegamy prawo swobodnego wyboru ofert i nieprzyjęcia oferty bez podania przyczyny.
 5. Przed podjęciem decyzji o złożeniu oferty prosimy o zasięgnięcie wszelkich informacji dotyczących przydatności i ewentualnego przystosowania danego obiektu do prowadzenia określonej działalności.

Do pobrania:

powrót

drukuj

Liczba wyświetleń: 459

Copyright © 2012 Urząd Miejski w Szczuczynie.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia

Realizacja InBloom - strony internetowe