Dziś jest: Środa 22 marca 2023, Imieniny: Bogusława, Katarzyny .
Archiwum aktualności Urzędu Miejskiego w Szczuczynie rok 2020
Opublikowano: 2020-01-14

RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH W SPRAWIE ZMIANY NAZWY ULICY PLAC 1000-LECIA NA RYNEK SZCZUKI

RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH W SPRAWIE ZMIANY NAZWY ULICY PLAC 1000-LECIA NA RYNEK SZCZUKI

 

  1. Informacja podsumowująca konsultacje społeczne w przedmiocie zmiany nazwy ulicy plac 1000-lecia na Rynek Szczuki w miejscowości Szczuczyn.


Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815), oraz uchwały Nr 107/XIX/12 Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Szczuczyn (Dz. Urz. Woj. Podl. Z 2012 r. poz. 1451), Burmistrz Szczuczyna zarządzeniem Nr 77/19 z dnia 3 grudnia 2019 r. zarządził przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie zmiany nazwy ulicy Plac 1000-lecia na Rynek Szczuki w miejscowości Szczuczyn.


Zgodnie z powyższym zarządzeniem informację o konsultacjach społecznych zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej gminy oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w. Informację o konsultacjach przekazano mieszkańcom ulicy Plac 1000-lecia bezpośrednio do skrzynek listowych. Konsultacje prowadzone były w dniach od 3 grudnia  2019 r. do 10 stycznia 2020 r., a ich celem było zebranie od interesariuszy opinii odnośnie zmiany nazwy ulicy Plac 1000-lecia na Rynek Szczuki w miejscowości Szczuczyn.

W konsultacjach mogli brać udział mieszkańcy miasta i gminy Szczuczyn  oraz przedsiębiorcy prowadzący działalność przy ulicy Plac 1000-lecia.
Konsultacje społeczne prowadzone były poprzez zbieranie ankiet i opinii w postaci papierowej poprzez formularz konsultacji przekazywany osobiście, pocztą bądź elektronicznie.

Obwieszczenie oraz formularz konsultacji przez cały okres trwania konsultacji były dostępne na stronie internetowej gminy (http://um.szczuczyn.pl/), Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Szczuczyn oraz w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szczuczynie.
Wypełniony formularz konsultacji można było przesłać pocztą tradycyjną na adres Urzędu, elektroniczne bądź osobiście w Urzędzie.


W formularzu konsultacyjnym zawarto zasadnicze pytanie do respondentów tj.:
- Czy jesteś za zmianą nazwy ulicy plac 1000-lecia?:

Na przedmiotowe pytanie należało odpowiedzieć stawiając krzyżyk w kratce przypisanej do odpowiedzi tj.: TAK, NIE.

Podczas konsultacji społecznych zebrano łącznie 54 formularze. Wyniki przedmiotowych opinii są następujące:

3 respondentów popiera zmianę nazwy ulicy,

51 respondentów jest przeciwnych zmianie nazwy ulicy.

Ponadto 5 mieszkańców przekazało swoje opinie wraz z uzasadnieniem popierające zmianę nazwy ulicy.

Uzyskane od interesariuszy informacje zostaną wykorzystane do podjęcia decyzji w przedmiocie zmiany nazwy ulicy.

  1. WNIOSKI

Przeprowadzone konsultacje społeczne w sprawie zmiany nazwy ulicy Plac 1000-lecia na Rynek Szczuki w miejscowości Szczuczyn pozwoliły poznać opinie i uwagi interesariuszy, czyli mieszkańców ulicy Plac 1000-lecia oraz osób prowadzących działalność przy tej ulicy. Co więcej, umożliwiły zaprezentowanie głównych uwag odnośnie zmiany nazwy, a także przedstawienie stanowiska, jakie obrali mieszkańcy w przedmiotowej sprawie.
Informacje, opinie przedstawione przez interesariuszy za pośrednictwem formularza oraz w formie pisemnej opinii zostaną wykorzystane przy podejmowaniu dalszych decyzji.
Niniejszy raport z konsultacji społecznych wraz z podsumowaniem wyników formularzy zostanie umieszczony na stronie internetowej Gminy Szczuczyn, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na żądanie osób zainteresowanych udostępnia się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szczuczynie.


Informuję, że dane osobowe zebrane do opiniowania zmiany nazwy ulicy plac 1000-lecia na Rynek Szczuki w miejscowości Szczuczyn zostały wykorzystane do przedstawienia wyników konsultacji. Administratorem danych jest Urząd Miejski w Szczuczynie. Uczestnik opinii ma prawo wglądu oraz do poprawienia swoich danych osobowych zawartych w formularzu.

powrót

drukuj

Liczba wyświetleń: 699

Copyright © 2012 Urząd Miejski w Szczuczynie.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia

Realizacja InBloom - strony internetowe