Dziś jest: Wtorek 21 marca 2023, Imieniny: Benedykta, Lubomira .
Archiwum aktualności Urzędu Miejskiego w Szczuczynie rok 2019
Opublikowano: 2019-10-10

ZARZĄDZENIE NR 58/19 BURMISTRZA SZCZUCZYNA z dnia 10 października 2019 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Szczuczynie w sprawie uchwalenia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok

ZARZĄDZENIE NR 58/19
BURMISTRZA Szczuczyna

z dnia 10 października 2019 roku

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Szczuczynie w sprawie uchwalenia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2  pkt. 1  ustawy z dnia 8  marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z  2019 r. poz. 506, 1309 i 1696) oraz art. 5a ust. 1  i ust. 2  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.  z  2019 r., poz. 688 i 1570), zarządzam, co następuje:

§1. Przeprowadzić konsultacje projektu Programu współpracy Gminy Szczuczyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, realizującymi zadania publiczne w 2020 roku stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie wyrażenia pisemnej opinii przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3  ust. 3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Szczuczynie i Biuletynie Informacji Publicznej, informacji o konsultacjach oraz projektu Programu współpracy Gminy Szczuczyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, realizującymi zadania publiczne w 2020 roku,  tj. do 8 listopada 2019 r.

§3. Opinie należy składać na piśmie na formularzu stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia w terminie określonym w § 2: 

1)      osobiście  w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Szczuczynie, plac 1000-lecia 23, 19-230 Szczuczyn;

2)      przesyłać pocztą na adres podany w pkt . 1;

3)      pocztą elektroniczną  na adres aromaniuk@um.szczuczyn.pl

§4. 1. Z przebiegu konsultacji zostanie sporządzony protokół.

  1.     Wyniki konsultacji zostaną opublikowane na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Szczuczynie.

§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Szczuczyna

mgr Artur Kuczyński

Do pobrania:

powrót

drukuj

Liczba wyświetleń: 872

Copyright © 2012 Urząd Miejski w Szczuczynie.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia

Realizacja InBloom - strony internetowe