Dziś jest: Wtorek 21 marca 2023, Imieniny: Benedykta, Lubomira .
Archiwum aktualności Urzędu Miejskiego w Szczuczynie rok 2019
Opublikowano: 2019-11-25

Ogłoszenie o naborze na stanowisko: ds. spraw obronnych, zarządzania kryzysowego, przeciwpożarowych, ochrony przyrody i zabytków - referent

BURMISTRZ SZCZUCZYNA

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO

ds. spraw obronnych, zarządzania kryzysowego, przeciwpożarowych, ochrony przyrody i zabytków - referent

I. Nazwa i adres jednostki:

Urząd Miejski w Szczuczynie

plac 1000-lecia 23

19-230 Szczuczyn

II. Określenie stanowiska urzędniczego:

Stanowisko ds. obronnych, zarządzania kryzysowego wymiar czasu pracy – 1/4 etatu w referacie Organizacyjno-Prawnym, pozostałe 3/4 etatu praca w Referacie Komunalnym, Planowania Przestrzennego i Działalności Gospodarczej.

III. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem urzędniczym zgodnie z opisem danego stanowiska, ze wskazaniem, które z nich są niezbędne, a które są dodatkowe.

 1. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem urzędniczym

Do naboru może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:

1) jest obywatelem polskim;

2) posiada wykształcenie wyższe - preferowane administracyjne lub ochrona środowiska;

3) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

4) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym;

5) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

6) cieszy się nieposzlakowaną opinią.

 1. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem urzędniczym:

1) znajomość ustawy o zarządzaniu kryzysowym;

2) znajomość o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej;

3) znajomość przepisów ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego;

4) znajomość przepisów ustawy o ochronie przeciwpożarowej;

5) znajomość przepisów ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;

6) znajomość przepisów ustawy o ochronie przyrody;

7) znajomość przepisów ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.

IV. Wskazanie zakresu zadań wykonywanych na stanowisku urzędniczym.

Do zadań pracownika na zajmowanym stanowisku w szczególności należy:

 1. Realizacja spraw obronnych w szczególności:

1) opracowanie i aktualizowanie dokumentów w ramach planowania i programowania obronnego, w tym:

a) planu operacyjnego funkcjonowania Gminy;

b) dokumentów stanowiska kierownika (SK) i przemieszczania się na zapasowe miejsce pracy Burmistrza;

2) opracowanie, prowadzenie i aktualizowanie dokumentów stałego dyżuru;

3) wykonywanie zadań związanych z planowaniem i nakładaniem obowiązku świadczeń osobistych i rzeczowych (przygotowania projektów decyzji administracyjnych) na terenie Gminy;

4) opracowanie i aktualizowanie dokumentów (planu) akcji kurierskiej;

5) planowanie i organizowanie szkolenia obronnego na terenie Gminy;

6) prowadzenie kontroli wykonywania zadań obronnych w podległych i nadzorowanych jednostkach organizacyjnych.

 1. Realizacja spraw z zakresu obrony cywilnej, w szczególności:

1) opracowanie i aktualizowanie planu obrony cywilnej Gminy;

2) opracowanie i uzgadnianie rocznych planów działania;

3) organizowanie, prowadzenie i koordynowanie szkoleń oraz ćwiczeń obrony cywilnej;

4) organizowanie szkolenia ludności w zakresie obrony cywilnej;

5) przygotowanie i zapewnienie działania systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach;

6) tworzenie i przygotowanie do działania jednostek organizacyjnych (formacje) obrony cywilnej;

7) prowadzenie magazynu i ewidencjonowanie sprzętu obrony cywilnej;

8) opracowanie informacji dotyczących realizowania zadań w zakresie obrony cywilnej.

 1. Realizacja spraw z zakresu zarządzania kryzysowego, w szczególności:

1) obsługa i funkcjonowanie gminnego zespołu zarządzania kryzysowego;

2) kierowanie działaniami prowadzonymi na obszarze Gminy, w celu zapobieżenia skutkom klęski żywiołowej lub ich usunięcia, zgodnie z ustawą o stanie klęski żywiołowej;

3) kierowanie działaniami związanymi z monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem zagrożeń na terenie Gminy;

4) opracowanie gminnego planu reagowania kryzysowego;

5) wykonywanie przedsięwzięć wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania Gminy:

6) zapewnienie na obszarze Gminy pełnienia całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego, nadzoru nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności, realizacji zadań stałego dyżuru na potrzeby podwyższenia gotowości obronnej państwa.

 1. Wydawanie decyzji o zezwoleniu na imprezę masową.
 1. Z zakresu spraw przeciwpożarowych:

Nadzór nad prowadzeniem całości spraw związanych z funkcjonowaniem jednostek OSP na terenie gminy, a w szczególności:

1) prowadzenie ewidencji jednostek OSP działających na terenie gminy oraz zbioru dokumentów stanowiących podstawę działania tych jednostek;

2) współpraca z jednostkami OSP w zakresie wyposażenia, utrzymania łączności, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej OSP, zapewnienia umundurowania i ubezpieczenia;

3) nadzór nad właściwym gospodarowaniem środkami, sprzętami i majątkiem przekazanym przez Gminę jednostkom OSP na realizację zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej, prowadzenie ewidencji samochodów pożarniczych, motopomp i innego sprzętu ppoż.; prowadzenie całości spraw związanych z ich pozyskiwaniem, utrzymaniem i zbywaniem;

4) nadzorowanie obsługi, konserwacji oraz przeglądów samochodów będących własnością gminy oraz rozliczanie w okresach miesięcznych kierowców z paliwa i innych materiałów eksploatacyjnych; prowadzenie całości spraw związanych z ich pozyskiwaniem, utrzymaniem i zbywaniem;

5) rozliczanie paliwa samochodów pożarniczych i motopomp oraz nadzór nad prawidłowym prowadzeniem kart drogowych i kart pracy sprzętów;

6) prowadzenie spraw zatrudnienia kierowców i wypłat ekwiwalentu za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach;

7) pozyskiwanie, nadzór nad prawidłowym wykorzystaniem i rozliczanie dotacji dla OSP;

8) współdziałanie z Komendą Wojewódzką i Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w zakresie poprawy stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie gminy, nadzór nad stanem zabezpieczenia przeciwpożarowego obiektów gminnych, współpraca z właściwymi referatami urzędu w zakresie utrzymania na odpowiednim poziomie infrastruktury przeciwpożarowej;

9) koordynacja i nadzór nad sporządzaniem sprawozdawczości wymaganej przepisami prawa przez nadzorowane jednostki na potrzeby GUS i innych organów, urzędów i instytucji;

10) koordynacja i nadzór nad zawodami i uroczystościami organizowanymi przez jednostki OSP;

11) opracowywanie i zgłaszanie potrzeb ochrony p.poż. do projektów budżetu gminy.

 1. Z zakresu ochrony przyrody:

Wykonywanie zadań określonych w ustawie o ochronie przyrody, w tym w szczególności:

1) przyjmowanie zgłoszeń oraz prowadzenie postepowań i wydawanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów z terenów nieruchomości, naliczanie opłat oraz nadzór nad realizacją ustaleń w nich zawartych, współpraca z właściwymi organami w związku z wycinką drzew;

2) prowadzenie postępowań dotyczących samowolnego usuwania drzew i krzewów, w tym wymierzanie kar pieniężnych;

3) prowadzenie ewidencji i nadzór nad pomnikami przyrody na terenie gminy, prowadzenie spraw z nimi związanych;

4) wprowadzanie danych do publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, podlegających udostępnieniu zgodnie z ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku (..)obsługa bazy danych „EKOPORTAL”.

 1. Z zakresu ochrony zabytków:

1) realizacja zadań gminy wynikających z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, w szczególności:

a) prowadzenie i aktualizacja Gminnej ewidencji zabytków

b) opracowanie Gminnego programu opieki nad zabytkami i nadzór nad realizacją jego ustaleń,

2) organizowanie i nadzór nad utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych oraz miejsc pamięci, pozyskiwanie środków i realizacja zadań w tym zakresie.

 1. Prowadzenie dokumentacji gminnych placów zabaw, kontrola i nadzór nad stanem technicznym, sanitarnym i estetyką oraz ich utrzymywaniem zgodnie z właściwymi przepisami.


V. Informacja o warunkach pracy na stanowisku urzędniczym.

 1. Miejsce pracy: praca w budynku Urzędu; bezpieczne warunki pracy na stanowisku; budynek, pomieszczenie pracy oraz pomieszczenia socjalne niedostosowane dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Wymiar czasu pracy: pełen etat, 40 godzin tygodniowo.
 2. Stanowisko pracy: stanowisko związane z pracą przy komputerze, wymaga współdziałania z innymi jednostkami. Kontakty pracownika z interesantami na ogół częste. Pracownik wykonuje zadania przydzielone przez przełożonego zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami.

Burmistrz Szczuczyna informuje, że w październiku 2019 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Szczuczynie w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był wyższy niż 6% i wynosił 8,29 %.

VI. Wskazanie wymaganych dokumentów.

 1. Dokumenty niezbędne:

1) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

2) życiorys i list motywacyjny;

3) odpis lub uwiarygodniona kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie;

4) kserokopia świadectw pracy (potwierdzające posiadany staż pracy);

5) oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na wskazanym stanowisku;

6) oświadczenie, że nie było się karanym za przestępstwo popełnione umyślnie;

7) oświadczenie, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne i skarbowe;

8) oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych;

9) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru;

„wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781)".

 1. Dokumenty dodatkowe:

- kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie innych umiejętności.

VII. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów.

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko ds. spraw obronnych, zarządzania kryzysowego, przeciwpożarowych, ochrony przyrody i zabytków.” do dnia 06.12.2019 r. do godz. 15.00 w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Szczuczynie pokój nr 14 lub pocztą na adres: Urząd Miejski w Szczuczynie plac 1000-lecia 23 (decyduje data wpływu).

Oferty, które wpłyną do urzędu niekompletne lub po wyżej wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Szczuczynie oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu.

Burmistrz Szczuczyna

mgr Artur Kuczyński

Szczuczyn, dnia 25.11.2019 r.

powrót

drukuj

Liczba wyświetleń: 934

Copyright © 2012 Urząd Miejski w Szczuczynie.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia

Realizacja InBloom - strony internetowe