Dziś jest: Wtorek 21 marca 2023, Imieniny: Benedykta, Lubomira .
Archiwum aktualności Urzędu Miejskiego w Szczuczynie rok 2019
Opublikowano: 2019-06-04

Ogłoszenie o naborze na stanowisko: ds. promocji i kultury - referent

BURMISTRZ SZCZUCZYNA

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO

ds. promocji i kultury - referent

 

I. Nazwa i adres jednostki:

Urząd Miejski w Szczuczynie

plac 1000-lecia 23

19-230 Szczuczyn

 

II. Określenie stanowiska urzędniczego:

Nazwa stanowiska:           Stanowisko ds. promocji i kultury  

Wymiar czasu pracy:        1etat; 

Komórka organizacyjna: Referat ds. Współpracy Partnerskiej i Rozwoju Kapitału Ludzkiego

Pracodawca zastrzega sobie możliwość zatrudnienia na czas określony.

III. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem urzędniczym zgodnie z opisem danego stanowiska, ze wskazaniem, które z nich są niezbędne, a które są dodatkowe.

  1. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem urzędniczym

Do naboru może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:

1) posiada obywatelstwo polskie, Unii Europejskiej lub innego państwa, któremu na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium RP;

2) posiada wykształcenie średnie lub wyższe – preferowane dziennikarstwo, marketing,zarządzanie, informatyka;

3) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

4) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym;

5) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

6) cieszy się nieposzlakowaną opinią;

  1. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem urzędniczym:

1) umiejętność obsługi komputerowych programów graficznych;

2) umiejętność zarządzania stroną internetową;

3) swoboda wypowiedzi;

4) umiejętność tworzenia, redagowania i prezentowania komunikatów tekstowych;

5) znajomość podstawowych technik Public Relations;

6) zdolności organizacyjne, kreatywność, komunikatywność, odpowiedzialność, dyspozycyjność;

7) znajomość ustaw: prawo prasowe, o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, o ochronie danych osobowych;

8) preferowane (nieobligatoryjne):

a) doświadczenie zawodowe, co najmniej 2 lata pracy,

b) umiejętność opracowywania dokumentów i wniosków aplikacyjnych.

 

IV. Wskazanie zakresu zadań wykonywanych na stanowisku urzędniczym.

Do zadań pracownika na zajmowanym stanowisku w szczególności należy:

1) organizowanie i prowadzenie promocji rozwoju gospodarczego, turystycznego, społecznego i kulturalnego Gminy;

2) przygotowywanie artykułów do prasy lokalnej informujących o bieżącej pracy Rady, Burmistrza, Urzędu i Gminnych jednostek podległych, oraz bieżące informowanie mass mediów o najważniejszych działaniach podejmowanych w Gminie;

3) inicjowanie i opracowywanie różnych wydawnictw promocyjnych;

4) przygotowywanie, weryfikowanie i przedstawianie dokumentów dotyczących udzielania podmiotom, stowarzyszeniom itp. dotacji na promocję gminy;

5) współpraca w przygotowaniu planu budżetu oraz sprawozdawczości w zakresie działań Referatu;

6) nawiązywanie współpracy z innymi podmiotami w zakresie promocji, kultury i rozwoju Gminy Szczuczyn w tym realizacja zadań z zakresu współpracy krajowej i zagranicznej;

7) udział w programach rozwoju lokalnego i ponadlokalnego;

8) opracowywanie wniosków w celu pozyskania środków krajowych i zagranicznych na realizację zadań mających na celu rozwój Gminy w zakresie promocji i kultury;

9) rozliczanie dotacji przyznanych gminnym instytucjom kultury na promocję oraz organizację zadań kulturalnych.

 

V. Informacja o warunkach pracy na stanowisku urzędniczym.

  1. Miejsce pracy: Urząd Miejski w Szczuczynie plac 1000-lecia 23. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku. Miejsce pracy na piętrze budynku. Ograniczona możliwość poruszania się wózkiem inwalidzkim po budynku (schody na piętro budynku). Budynek wyposażony w podjazd dla osób niepełnosprawnych, szerokość drzwi wejściowych umożliwia wjazd wózkiem inwalidzkim, ciągi komunikacyjne o szerokości umożliwiającej poruszanie się wózkiem, toaleta przystosowana dla wózków inwalidzkich – jedna, usytuowana na parterze budynku.
    Wymiar czasu pracy: pełen etat, 40 godzin tygodniowo. Zatrudniona osoba podejmująca pracę na stanowisku urzędniczym po raz pierwszy, zostanie skierowana do odbycia służby przygotowawczej, która kończy się egzaminem. Powyższe wiąże się z zawarciem umowy na czas określony, a następnie po pozytywnie zdanym egzaminie, jej przedłużeniem lub zawarciem umowy na czas nieokreślony bez przeprowadzania kolejnego naboru.
  1. Stanowisko pracy: związane jest z pracą przy komputerze oraz obsługą urządzeń biurowych w zakresie niezbędnym do wykonywania zadań, wymaga współdziałania z innymi jednostkami. Kontakty pracownika z interesantami na ogół częste. Pracownik wykonuje zadania przydzielone przez przełożonego zgonie z obowiązującymi przepisami i zasadami.

Burmistrz Szczuczyna informuje, że w maju 2019 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Szczuczynie  w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił  8,45%.

VI. Wskazanie wymaganych dokumentów.

  1. Dokumenty niezbędne:

1) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

2) życiorys i list motywacyjny;

3) kserokopia dowodu osobistego;

4) odpis lub uwiarygodniona kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie;

5) kserokopia świadectw pracy (potwierdzające posiadany staż pracy);

6) oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na wskazanym stanowisku;

7) oświadczenie, że nie było się karanym za przestępstwo popełnione umyślnie;

8) oświadczenie, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne i skarbowe;

9) oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych;

10) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru;
„wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r.  poz. 1000 i 1669, z 2019 r. poz. 730)".

  1. Dokumenty dodatkowe:

- kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie innych umiejętności.

Osoby, które zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych są obowiązane do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

 

VII. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów.

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko ds. promocji i kultury.” do dnia 14.06.2019 r.  do   godz. 15.00 w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Szczuczynie pokój nr 14 lub pocztą na adres: Urząd Miejski w Szczuczynie plac 1000-lecia 23 (decyduje data wpływu).

Oferty, które wpłyną do urzędu niekompletne lub po wyżej wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie  rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Szczuczynie oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu.

 

Burmistrz Szczuczyna

mgr Artur Kuczyński

 

Szczuczyn, dnia 04.06.2019 r.

powrót

drukuj

Liczba wyświetleń: 1087

Copyright © 2012 Urząd Miejski w Szczuczynie.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia

Realizacja InBloom - strony internetowe