Dziś jest: Wtorek 21 marca 2023, Imieniny: Benedykta, Lubomira .
Archiwum aktualności Urzędu Miejskiego w Szczuczynie rok 2019
Opublikowano: 2019-06-12

Ogłoszenie o naborze na stanowisko: ds. płac - referent

BURMISTRZ SZCZUCZYNA

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO

ds. płac - referent

 

I. Nazwa i adres jednostki:

Urząd Miejski w Szczuczynie

plac 1000-lecia 23

19-230 Szczuczyn

 

II. Określenie stanowiska urzędniczego:

Nazwa stanowiska:  Stanowisko ds. płac.

Wymiar czasu pracy: 1etat; 

Komórka organizacyjna: Referat Finansowy

Pracodawca zastrzega sobie możliwość zatrudnienia na czas określony.

III. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem urzędniczym zgodnie z opisem danego stanowiska, ze wskazaniem, które z nich są niezbędne, a które są dodatkowe.

 1. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem urzędniczym

         Do naboru może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:

a) posiada obywatelstwo polskie, Unii Europejskiej lub innego państwa, któremu na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium RP;

b) posiada wykształcenie średnie lub wyższe – preferowane ekonomiczne, prawnicze, administracyjne;

c) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

d) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym;

e) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

f) cieszy się nieposzlakowaną opinią;

 1. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem urzędniczym:

a) dobra znajomość obowiązujących przepisów prawa pracy, podatku dochodowego od osób fizycznych, ubezpieczeń społecznych; mile widziana znajomość przepisów dotyczących zasad wynagradzania pracowników samorządowych;

b) znajomość ustaw: o samorządzie gminnym, o finansach publicznych i o rachunkowości;

c) praktyczna znajomość i umiejętności sporządzania dokumentów do ZUS (obsługa programu „Płatnik”) i Urzędu Skarbowego;

d) znajomość programów biurowych, w szczególności edytora tekstu oraz arkusza kalkulacyjnego;

e) umiejętność stosowania odpowiednich przepisów;

f) doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku lub straż w jednostkach samorządu terytorialnego;

g) predyspozycje osobowościowe: komunikatywność, sumienność, sprawność, umiejętność pracy w zespole.

   

IV. Wskazanie zakresu zadań wykonywanych na stanowisku urzędniczym.

 1. Zadania główne:

a) obliczanie wynagrodzeń za pracę oraz innych świadczeń pieniężnych należnych pracownikom na podstawie przepisów płacowych, podatkowych oraz ZUS; sporządzanie list płac;

b) obliczanie wynagrodzeń oraz innych świadczeń wypłacanych na podstawie umów cywilnoprawnych;

c) obliczanie, prowadzenie bieżącej i terminowej dokumentacji oraz rozliczeń dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych, składek ZUS, Funduszu Pracy i składki zdrowotnej;

d) wystawianie dokumentacji płacowej do spraw emerytalno-rentowych, zasiłków, itp.;

e) rozliczanie zasiłków z ubezpieczeń społecznych, urlopów wypoczynkowych i innych przerw w wykonywaniu pracy;

f) prowadzenie ewidencji wynagrodzeń oraz zasiłków z ubezpieczeń społecznych,

g) terminowe rozliczanie i odprowadzanie należności do budżetu państwa;

h) terminowe przygotowywanie przelewów bankowych;

i) kompletowanie i kontrolowanie dokumentów źródłowych pod względem formalnym i rachunkowym przed przedłożeniem ich Skarbnikowi do kontroli ostatecznej oraz zatwierdzenia Burmistrza;

j) prowadzenie analityki magazynowej, analiza zapasów materiałów i egzekwowanie bieżącego rozliczenia materiałowego;

k) prowadzenie ewidencji czynszów oraz windykacja z tego tytułu;

l) wykonywania innych poleceń przełożonych w ramach powierzonego zakresu czynności.

 1. Zadania pomocnicze:

a) przygotowanie dokumentów księgowych dotyczących kosztów wynagrodzeń oraz składników pochodnych od wynagrodzeń;

b) naliczanie świadczeń należnych pracownikom oraz emerytom i rencistom z zakładu z Zakładowego Funduszy Świadczeń Socjalnych;

c) ustalenie wysokości potrąceń komorniczych, prowadzenie ewidencji potrąceń oraz prowadzenie korespondencji z urzędami Komorników Sądowych;

d) prowadzenie korespondencji z Urzędem Skarbowym, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz innymi podmiotami – wynikające z zakresu obowiązków;

e) prowadzenie ewidencji zaangażowania i wydatkowania środków dotyczących zaangażowania i wydatkowania środków dotyczących wynagrodzeń i składników pochodnych od wynagrodzeń;

f) bieżąca analiza zmian przepisów prawa dotyczących zasad wynagradzania, podatków oraz zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnym.

 1. Zadania okresowe:

a) przygotowywanie danych i informacji dla potrzeb analiz, planowania i sprawozdawczości;

b) sporządzanie sprawozdań kwartalnych Rb-50 i RB-27ZZ jednostkowych i łącznych.

 

V. Informacja o warunkach pracy na stanowisku urzędniczym.

 1. Miejsce pracy: Urząd Miejski w Szczuczynie plac 1000-lecia 23. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku. Miejsce pracy na II piętrze budynku. Ograniczona możliwość poruszania się wózkiem inwalidzkim po budynku (schody na II piętro budynku). Budynek wyposażony w podjazd dla osób niepełnosprawnych, szerokość drzwi wejściowych umożliwia wjazd wózkiem inwalidzkim, ciągi komunikacyjne o szerokości umożliwiającej poruszanie się wózkiem, toaleta przystosowana dla wózków inwalidzkich – jedna, usytuowana na parterze budynku.
  Wymiar czasu pracy: pełen etat, 40 godzin tygodniowo. Zatrudniona osoba podejmująca pracę na stanowisku urzędniczym po raz pierwszy, zostanie skierowana do odbycia służby przygotowawczej, która kończy się egzaminem. Powyższe wiąże się z zawarciem umowy na czas określony, a następnie po pozytywnie zdanym egzaminie, jej przedłużeniem lub zawarciem umowy na czas nieokreślony bez przeprowadzania kolejnego naboru.
 1. Stanowisko pracy: związane jest z pracą przy komputerze oraz obsługą urządzeń biurowych w zakresie niezbędnym do wykonywania zadań, wymaga współdziałania z innymi jednostkami. Kontakty pracownika z interesantami na ogół częste. Pracownik wykonuje zadania przydzielone przez przełożonego zgonie z obowiązującymi przepisami i zasadami.

Burmistrz Szczuczyna informuje, że w maju 2019 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Szczuczynie  w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił  8,45%.

VI. Wskazanie wymaganych dokumentów.

 1. Dokumenty niezbędne:

a) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

b) życiorys i list motywacyjny;

c) kserokopia dowodu osobistego;

d) odpis lub uwiarygodniona kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie;

e) kserokopia świadectw pracy (potwierdzające posiadany staż pracy);

f) oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na wskazanym stanowisku;

g) oświadczenie, że nie było się karanym za przestępstwo popełnione umyślnie;

h) oświadczenie, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne i skarbowe;

i) oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych;

j) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru;
„wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r.  poz. 1000 i 1669, z 2019 r. poz. 730)".

 1. Dokumenty dodatkowe:

a) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie innych umiejętności.

Osoby, które zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych są obowiązane do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

 

VII. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów.

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko ds. płac” do dnia 24.06.2019 r.  do   godz. 15.00 w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Szczuczynie pokój nr 14 lub pocztą na adres: Urząd Miejski w Szczuczynie plac 1000-lecia 23 (decyduje data wpływu).

Oferty, które wpłyną do urzędu niekompletne lub po wyżej wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie  rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Szczuczynie oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu.

 

Burmistrz Szczuczyna

mgr Artur Kuczyński

 

Szczuczyn, dnia 12.06.2019 r.

powrót

drukuj

Liczba wyświetleń: 1030

Copyright © 2012 Urząd Miejski w Szczuczynie.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia

Realizacja InBloom - strony internetowe