Dziś jest: Wtorek 21 marca 2023, Imieniny: Benedykta, Lubomira .
Archiwum aktualności Urzędu Miejskiego w Szczuczynie rok 2018
Opublikowano: 2018-02-27

Zarządzenie Burmistrza Szczuczyna z dnia 26 lutego 2018 roku w sprawie przeznaczenia do zbycia, w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy i Miasta Szczuczyn, położonej w Szczuczynie przy ul. Przemysłowej

ZARZĄDZENIE Nr 16/18

Burmistrza Szczuczyna

z dnia 26 lutego 2018 roku

w sprawie przeznaczenia do zbycia, w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy i Miasta Szczuczyn, położonej w Szczuczynie przy ul. Przemysłowej

 

    Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) w związku z art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1, art. 35 ust. 1 oraz art. 37 ust. 1 i art. 40 ust. 1 pkt 3  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ) zarządzam, co następuje:

§1. 1. Przeznaczam do zbycia w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego niezabudowaną nieruchomość gruntowa, stanowiącą własność Gminy i Miasta Szczuczyn, położoną w Szczuczynie przy ulicy Przemysłowej, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka o nr. geod. 1584/1 o powierzchni 3,5585 ha, z przeznaczeniem pod zabudowę produkcyjno-usługową i produkcyjną wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi oraz zielenią urządzoną, objętą księgą wieczystą KW LM1G/00040215/7.

2. Szczegółowe informacje o nieruchomości, wymienionej w ust. 1 zawiera wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2. 1. Cenę wywoławczą nieruchomości oznaczonej nr geod. 1584/1, przeznaczonej do niniejszego przetargu, ustalam w wysokości jej oszacowania, (zgodnie z operatem szacunkowym nieruchomości, sporządzonym w dniu 26 lutego 2018 roku przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego Wojciecha Polesińskiego) na kwotę 782 870,00 zł ( słownie: siedemset osiemdziesiąt dwa tysiące osiemset siedemdziesiąt złotych ).

2. Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony 23% podatek VAT zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 z późn. zm.).

3. Dodatkowo, nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do pokrycia kosztów sporządzonego operatu szacunkowego w kwocie 400,00 zł brutto (słownie: czterysta złotych). 

§3. Koszty należnych opłat notarialnych i wieczystoksięgowych ponosi w całości przyszły jej nabywca.

§4. Wykaz o którym mowa w § 1 ust. 2 zarządzenia, podlega wywieszeniu na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szczuczynie przy placu 1000-lecia 23, a informację o wywieszeniu tego wykazu zamieszcza się w prasie lokalnej i na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Szczuczynie www.um.szczuczyn.pl i https://bip.um.szczuczyn.wrotapodlasia.pl .

§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Szczuczyna

mgr Artur Kuczyński

Załącznik do zarządzenia Nr 16/18 
Burmistrza Szczuczyna 
z dnia 26 lutego 2018 roku

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

 

Lp.

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz ewid. gruntów

Opis nieruchomości

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego

Cena wywoławcza 
nieruchomości

Informacja o przeznaczeniu do zbycia

Uwagi

1.

Działka nr 1584/1 o pow. 3,5585 ha KW LM1G Nr/00040215/7 położona 
w Szczuczynie przy 
ul. Przemysłowej

Niezabudowana nieruchomość gruntowa położona jest w  południowo – wschodniej peryferyjnej części miasta przy drodze powiatowej nr 1813B Szczuczyn – Niećkowo, przy
ul. Przemysłowej, w odległości około 1500 m od drogi krajowej nr 61 i około 1000 m od strefy zurbanizowanej miasta. Bezpośrednim sąsiedztwem nieruchomości jest droga powiatowa, drogi wewnętrzne oraz działka niezabudowana  przeznaczona pod zabudowę produkcyjną i działki rolnicze.

Powierzchnia 3,5585 ha. Działka 
z dostępem do następującej infrastruktury technicznej: elektroenergetycznej, wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej. Do działki zostały wykonane drogi dojazdowe o nawierzchni bitumicznej z chodnikami oraz wjazdy 
i zjazdy z kostki betonowej. Działka o dużych możliwościach inwestycyjnych

Dla obszaru na którym zlokalizowana jest działka został sporządzony  miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego  miasta Szczuczyn terenów zabudowy produkcyjno – usługowej i produkcyjnej 
w Szczuczynie zatwierdzony uchwałą
Nr 97/XVII/12 Rady Miejskiej w Szczuczynie  
z dnia 28 lutego 2012 r. Obszar na którym zlokalizowana jest działka oznaczony jest symbolami 1 PU i 5P –teren zabudowy produkcyjno-usługowej i zabudowy produkcyjnej.

 

782 870,00 zł

 

zgodnie z ustawą
o podatku od towaru 
i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 z późn. zm.) do ceny uzyskanej 
w przetargu zostanie doliczony 23% podatek VAT

Przetarg pisemny nieograniczony Gmina Szczuczyn zastrzega prawo odkupu nieruchomości przez okres 5 lat, na wypadek niezabudowania nieruchomości przez Nabywcę 
tj. niewybudowania budynku w stanie surowym zamkniętym), lub niedotrzymania zobowiązań, wynikających z deklarowanej przez Nabywcę oferty ( w kwestii planowanej wielkości nakładów oraz wielkości zatrudnienia) w ciągu 4,5 roku – od dnia sprzedaży. Nabywca obowiązany jest przenieść z powrotem na Sprzedającego własność nieruchomości za zwrotem ceny i kosztów sprzedaży. Prawo odkupu podlega ujawnieniu w księdze wieczystej urządzonej dla nieruchomości. Gminie Szczuczyn przysługuje prawo pierwokupu na zasadach określonych w ustawie z dnia 
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121)

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo 
w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy 
o gospodarce nieruchomościami wynosi 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu

 

Burmistrz Szczuczyna

mgr Artur Kuczyński

powrót

drukuj

Liczba wyświetleń: 1137

Copyright © 2012 Urząd Miejski w Szczuczynie.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia

Realizacja InBloom - strony internetowe