Dziś jest: Wtorek 21 marca 2023, Imieniny: Benedykta, Lubomira .
Archiwum aktualności Urzędu Miejskiego w Szczuczynie rok 2018
Opublikowano: 2018-11-21

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z dnia 21 listopada 2018 roku

W Y K A Z
nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
z dnia 21 listopada 2018 roku.

    Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm./ Burmistrz Szczuczyna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

I. Niezabudowana nieruchomość gruntowa, położona w obrębie ewidencyjnym 0021 Rakowo Gmina Szczuczyn:

- Księga Wieczysta KW LM1G/00023092/3,
- Nieruchomość składa się z działek o nr geod.: 58 o pow. 0,3600 ha i nr 59 o pow. 0,4700 ha,
- wg klasyfikacji gruntów: działka nr 58 Bz a działka nr 59 Bp,
- właściciel nieruchomości: Gmina i Miasto Szczuczyn,

- nieruchomość składa się z dwóch działek przylegających do siebie, położona śródpolnie; oddalona ok. 28 m od drogi o nawierzchni asfaltowej Szczuczyn-Rakowo, ok. 74 m od najbliższej zabudowy wsi Rakowo ok. 3,69 km od placu 1000-lecia w Szczuczynie - siedziby władz samorządowych. Od strony północnej sąsiaduje z drogą o nawierzchni żwirowej, od strony zachodniej sąsiaduje z użytkami rolnymi, od strony południowej graniczy z młodnikiem sosnowym, zaś od strony wschodniej graniczy z użytkami rolnymi i 38 letnim lasem sosnowym. Teren nieruchomości z licznymi zadoleniami po wydobytych kopalinach, częściowo zakrzaczony i zaśmiecony (nielegalne składowisko śmieci). Ma kształt zbliżony do prostokąta. Droga dojazdowa żwirowa. Nad działką nr 58 przebiega napowietrzna linia energetyczna. Nieruchomość nieogrodzona, nie posiada urządzeń infrastruktury technicznej,
- teren, na którym położona jest nieruchomość nie posiada opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Szczuczyn nieruchomość położona jest na obszarze przeznaczonym pod użytki rolne oraz występowania perspektywicznie złóż kruszywa naturalnego i piasków,
- obszar w/w działek nie jest objęty decyzją o warunkach zabudowy wydaną przez Burmistrza Szczuczyna, która powodowałaby zmianę zagospodarowania terenu,
- w/w działki nie są również położone na obszarze rewitalizacji, w stosunku do którego podjęto by uchwałę, o której mowa w art. 8 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji lub na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji, o której mowa w rozdziale 5 w/w ustawy,
- wartość rynkowa nieruchomości, według wyceny rzeczoznawcy majątkowego z dnia 6 października 2018 r. wynosi 10.754,00 złotych.

    Nieruchomość przeznacza się do sprzedaży w drodze nieograniczonego przetargu ustnego.

    Wszystkie osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu przedmiotowej nieruchomości, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 w/w ustawy, winny złożyć stosowny wniosek w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 stycznia 2019 roku.

powrót

drukuj

Liczba wyświetleń: 1014

Copyright © 2012 Urząd Miejski w Szczuczynie.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia

Realizacja InBloom - strony internetowe