Dziś jest: Wtorek 21 marca 2023, Imieniny: Benedykta, Lubomira .
Archiwum aktualności Urzędu Miejskiego w Szczuczynie rok 2018
Opublikowano: 2018-12-12

BURMISTRZ SZCZUCZYNA OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO: referenta ds. oświaty i rozwoju społecznego

BURMISTRZ SZCZUCZYNA
OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO
referenta ds. oświaty i rozwoju społecznego

I. Nazwa i adres jednostki:

Urząd Miejski w Szczuczynie
plac 1000-lecia 23
19-230 Szczuczyn

II. Określenie stanowiska urzędniczego:

Stanowisko ds. oświaty i rozwoju społecznego – 1etat; praca w Referacie ds. Współpracy Partnerskiej i Rozwoju Kapitału Ludzkiego

III. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem urzędniczym zgodnie z opisem danego stanowiska, ze wskazaniem, które z nich są niezbędne, a które są dodatkowe.

1. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem urzędniczym
    Do naboru może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:

1) jest obywatelem polskim; 
2) posiada wykształcenie co najmniej wyższe zawodowe administracyjne; 
3) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych; 
4) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym; 
5) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; 
6) cieszy się nieposzlakowaną opinią.

2. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem urzędniczym:

1) znajomość przepisów z zakresu:

a) ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego; 
b) ustawy Prawo Zamówień Publicznych, 
c) ustawy Prawo oświatowe, 
d) ustawy o funduszu sołeckim, 
e) ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, 
f) ustawy o pracownikach samorządowych;

2) znajomość przepisów z zakresu:

a) przygotowywania wniosków o dofinansowanie projektów, 
b) rozliczania i sprawozdawczości projektów;

3) wykształcenie wyższe z zakresu administracji lub prawa; 
4) doświadczenie zawodowe, minimum 1 rok pracy na podobnym stanowisku.

IV. Wskazanie zakresu zadań wykonywanych na stanowisku urzędniczym.

    Do zadań pracownika na zajmowanym stanowisku w szczególności należy:

1) współpraca z dyrektorami szkół w zakresie opracowania planów organizacyjnych poszczególnych jednostek; 
2) monitorowanie prawidłowości i efektywności wykorzystania, przez gminne jednostki oświatowe, środków finansowych przekazanych z budżetu gminy i pozyskiwania środków pozabudżetowych; 
3) wsparcie jednostek oświatowych w zakresie przygotowania i przeprowadzenia zamówień publicznych szczególnie dotyczących zakupu sprzętu i pomocy dydaktycznych ze środków programów rządowych i dofinansowywanych ze środków UE; 
4) przygotowywania wniosków o nagrody i odznaczenia państwowe dla dyrektorów szkół i przedszkoli; 
5) podejmowanie działań i wzmacnianie inicjatyw na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w tym pozyskiwanie środków pozabudżetowych; 
6) prowadzenie całości spraw związanych z realizacją Budżetu Obywatelskiego; 
7) koordynacja oraz wspieranie działań Młodzieżowej Rady Miejskiej; 
8) tworzenie i wdrażanie systemowych rozwiązań w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi, grupami nieformalnymi i innymi, w szczególności w zakresie aktywności obywatelskiej oraz innowacji społecznych; 
9) inicjowanie i wspieranie rozwoju partnerstw lokalnych oraz branżowych i problemowych; 
10) zlecanie do realizacji zadań publicznych na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz nadzór nad ich realizacją; 
11) przeprowadzanie konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektów aktów prawa lokalnego dotyczących działań w sferze pożytku publicznego; 
12) organizowanie debat publicznych, konferencji, seminariów dotyczących rozwoju społecznego; 
13) tworzenie i aktualizacja bazy danych organizacji pozarządowych działających na rzecz mieszkańców Szczuczyna; 
14) podejmowanie inicjatyw wspierających organizacje pozarządowe; 
15) inicjowanie działań rozwijających wolontariat; 
16) współrealizacja zadań publicznych w trybie inicjatywy lokalnej w obszarze rozwoju społecznego; 
17) koordynowanie działań w zakresie kultury i sportu (współpraca z klubami sportowymi, organizacjami pozarządowymi, szkołami i placówkami dla dzieci i młodzieży, miejskimi jednostkami organizacyjnymi); 
18) realizacja projektów w obszarze rozwoju społecznego; 
19) sprawowanie nadzoru nad prawidłową realizacją programów i projektów i badanie bieżącej ich efektywności; 
20) sporządzanie analiz dotyczących realizowanych programów oraz współpraca w przygotowaniu planu budżetu oraz sprawozdawczości w zakresie działań Referatu;  21) wspieranie inicjatyw lokalnych na rzecz aktywnej integracji; 
22) koordynacja i promocja działań na rzecz rozwoju i upowszechniania różnorodnych form aktywizacji społecznej miasta i wsi; 
23) formalna obsługa funduszu sołeckiego;

Inne:

1) współpraca z Referatem Finansowym w zakresie realizacji dochodów budżetowych i wydatków w działach dotyczących prowadzonych spraw, opracowywanie propozycji do projektów budżetu miasta oraz współudział w sporządzaniu sprawozdań z jego wykonania;
2) opisywanie rachunków, sporządzanie protokołów OT i zaangażowań wydatków realizowanych przez stanowisko;
3) przygotowywanie informacji i sprawozdań z zakresu prowadzonych spraw na potrzeby GUS i innych organów, urzędów i instytucji;
4) zapewnienie zainteresowanym dostępu do informacji publicznej z zakresu prowadzonych spraw;
5) prowadzenie innych spraw związanych z tematyką zakresu czynności, wynikających z potrzeby realizacji przez Burmistrza Szczuczyna zadań nałożonych przez wchodzące w życie regulacje prawne.

V. Informacja o warunkach pracy na stanowisku urzędniczym.

1. Miejsce pracy: praca w budynku Urzędu; bezpieczne warunki pracy na stanowisku; pomieszczenie pracy oraz pomieszczenie socjalne niedostosowane dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Wymiar czasu pracy: pełen etat, 40 godzin tygodniowo.
2. Stanowisko pracy: stanowisko związane z pracą przy komputerze, wymaga współdziałania z innymi jednostkami. Kontakty pracownika z interesantami na ogół częste. Pracownik wykonuje zadania przydzielone przez przełożonego zgonie z obowiązującymi przepisami i zasadami.

Burmistrz Szczuczyna informuje, że w listopadzie 2018 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Szczuczynie w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił 8,51%.

VI. Wskazanie wymaganych dokumentów.

1. Dokumenty niezbędne:

1) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
2) życiorys i list motywacyjny;
3) kserokopia dowodu osobistego;
4) odpis lub uwiarygodniona kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie;
5) kserokopia świadectw pracy (potwierdzające posiadany staż pracy);
6) oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na wskazanym stanowisku lub oświadczenie;
7) oświadczenie, że nie było się karanym za przestępstwo popełnione umyślnie;
8) oświadczenie, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne i skarbowe;
9) oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych;
10) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru;
„wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych dla przeprowadzenia procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo odstępu do treści moich danych oraz do ich poprawienia, a także do żądania usunięcia swoich danych z wszelkich nośników administratora danych.
Przyjmuję także do wiadomości, że podanie moich danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji procesu rekrutacji, a dane nie będą udostępniane innym podmiotom”.

2. Dokumenty dodatkowe:

- kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie innych umiejętności.

VII. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów.

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko ds. oświaty i rozwoju społecznegodo dnia 27.12.2018 r. do godz. 15.00 w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Szczuczynie pokój nr 14 lub pocztą na adres: Urząd Miejski w Szczuczynie plac 1000-lecia 23 (decyduje data wpływu).
Oferty, które wpłyną do urzędu niekompletne lub po wyżej wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

  • Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
  • Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Szczuczynie oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu.

Burmistrz Szczuczyna
mgr Artur Kuczyński

Szczuczyn, dnia 12.12.2018 r.

powrót

drukuj

Liczba wyświetleń: 1260

Copyright © 2012 Urząd Miejski w Szczuczynie.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia

Realizacja InBloom - strony internetowe