Dziś jest: Piątek 30 października 2020, Imieniny: Zenobii, Przemysława .
Archiwum Aktualności Urzędu Miejskiego w Szczuczynie rok 2017
Opublikowano: 2017-08-29

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - dz. nr 1584/4 o pow. 1,2779 ha KW LM1G Nr/00040215/7 położona w Szczuczynie przy ul. Przemysłowej

ZARZĄDZENIE Nr 47/17

Burmistrza Szczuczyna

z dnia 29 sierpnia 2017 roku

w sprawie przeznaczenia do zbycia, w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność gminy i miasta Szczuczyn, położonej w Szczuczynie przy ul. Przemysłowej

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) w związku z art. 13 ust. 1, art. 25, art. 35 ust. 1 oraz art. 37 ust. 1 i art. 40 ust. 1 pkt 3  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz.2147z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§1. 1. Przeznaczam do zbycia w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego nieruchomość niezabudowaną, stanowiącą własność gminy i miasta Szczuczyn, położoną
w Szczuczynie przy ulicy Przemysłowej, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka o nr. geod. 1584/4 o powierzchni 1,2779, z przeznaczeniem pod zabudowę produkcyjno-usługową i produkcyjną wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi oraz zielenią urządzoną, objętej księgą wieczystą KW LM1G/00040215/7.

2.Szczegółowe informacje o nieruchomościach, wymienionych w ust. 1 zawiera wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2. 1. Cenę wywoławczą nieruchomości oznaczonej nr geod. 1584/4, przeznaczonej do niniejszego przetargu, ustalam w wysokości jej oszacowania, (zgodnie z operatem szacunkowym nieruchomości, sporządzonym w dniu 28 sierpnia 2017 roku przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego Wojciecha Polesińskiego) na  kwotę 281 138,00 zł ( słownie: dwieście osiemdziesiąt jeden sto trzydzieści osiem złotych ).

2. Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony 23% podatek VAT zgodnie
z ustawą z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r.   poz. 1221 z późn. zm.).

3. Dodatkowo, nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do pokrycia kosztów sporządzonego operatu szacunkowego w  kwocie 500,00 zł  brutto (słownie: pięćset złotych). 

§3. Koszty należnych opłat notarialnych i wieczystoksięgowych ponosi w całości przyszły jej nabywca.

§4. Wykaz o którym mowa w § 1 ust. 2 zarządzenia, podlega wywieszeniu na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szczuczynie przy placu 1000-lecia 23, a informację o wywieszeniu tego wykazu zamieszcza się w prasie lokalnej i na stronie  internetowej Urzędu Miejskiego w Szczuczynie www.test.um.szczuczyn.pl i  http://www.szczuczyn.um.bip.waw.pl

     §5.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Szczuczyna

mgr Artur Kuczyński

  

Załącznik do zarządzenia Nr 47/17
Burmistrza Szczuczyna
z dnia 29 sierpnia 2017 roku

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

 

Lp.

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz ewid. gruntów

Opis nieruchomości

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego

Cena wywoławcza nieruchomości

Informacja o przeznaczeniu do zbycia

Uwagi

1.

dz. nr 1584/4 o pow. 1,2779 ha KW LM1G Nr/00040215/7 położona
w Szczuczynie przy
ul. Przemysłowej

Nieruchomość położona jest w  południowo – wschodniej peryferyjnej części miasta przy drodze powiatowej
nr 1813B Szczuczyn – Niećkowo, przy ul. Przemysłowej, w odległości około 1500 m od drogi krajowej nr 61 i około 1000 m od strefy zurbanizowanej miasta. Bezpośrednim sąsiedztwem nieruchomości jest droga powiatowa, droga wewnętrzna oraz działka niezabudowana  przeznaczona pod zabudowę produkcyjną i działka leśna.

Powierzchnia 1,2779 ha. Działka z dostępem do następującej infrastruktury technicznej: elektroenergetycznej, wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej. Do działki zostały wykonane drogi dojazdowe o nawierzchni bitumicznej
z chodnikami oraz wjazdy i zjazdy z kostki betonowej. Działka o dużych możliwościach inwestycyjnych

Dla obszaru na którym zlokalizowana jest działka został sporządzony  miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego  miasta Szczuczyn terenów zabudowy produkcyjno – usługowej
i produkcyjnej w Szczuczynie zatwierdzony Uchwałą
Nr 97/XVII/12 Rady Miejskiej
w Szczuczynie  z dnia 28 lutego 2012 r. Obszar na którym zlokalizowana jest działka oznaczony jest symbolem 7 P –teren zabudowy produkcyjnej.

 

281 138,00 zł

 

zgodnie z ustawą
o podatku od towaru
i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 z późn. zm.) do ceny uzyskanej
w przetargu zostanie doliczony 23% podatek VAT

Przetarg pisemny nieograniczony Gmina Szczuczyn zastrzega prawo odkupu nieruchomości przez okres 5 lat, na wypadek niezabudowania nieruchomości przez Nabywcę (tj. niewybudowania budynku
w stanie surowym zamkniętym), lub niedotrzymania zobowiązań, wynikających
z deklarowanej przez Nabywcę oferty ( w kwestii planowanej wielkości nakładów oraz wielkości zatrudnienia) w ciągu 4,5 roku – od dnia sprzedaży. Nabywca obowiązany jest przenieść z powrotem na Sprzedającego własność nieruchomości za zwrotem ceny i kosztów sprzedaży. Prawo odkupu podlega ujawnieniu w księdze wieczystej urządzonej dla nieruchomości. Gminie Szczuczyn przysługuje prawo pierwokupu na zasadach określonych
w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U.
z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.)

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo
w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy
o gospodarce nieruchomościami wynosi 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu

 

 

powrót

drukuj

Liczba wyświetleń: 781

Copyright © 2012 Urząd Miejski w Szczuczynie.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia

Realizacja InBloom - strony internetowe