Dziś jest: Wtorek 27 października 2020, Imieniny: Iwony, Sabiny .
Archiwum Aktualności Urzędu Miejskiego w Szczuczynie rok 2017
Opublikowano: 2017-01-25

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie promocji kultury fizycznej i sportu

OTWARTY KONKURS OFERT

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 1817)                                                                          

 

BURMISTRZ SZCZUCZYNA

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie

promocji kultury fizycznej i sportu

na okres od 1.03.2017 r. do  31.12.2017r.

 

1. RODZAJ ZADANIA        

1. Zadania publiczne w zakresie promocji kultury fizycznej i sportu obejmują w szczególności:

a)organizację imprez sportowych i rekreacyjnych na terenie miasta i poza miastem* (*dotyczy tych obiektów, których Miasto nie posiada) w poszczególnych dyscyplinach sportowych;

b) organizowanie zajęć z różnych dziedzin sportu dla dzieci i młodzieży w celu wyrównania dostępu do kultury fizycznej;

c) współpraca przy organizowaniu imprez sportowych i rekreacyjnych, współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży, w tym osób niepełnosprawnych;

d) ochrona i promocja zdrowia, aktywizacja osób starszych;

e) organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, upowszechnianie alternatywnych form spędzania wolnego czasu.

 

2. Wysokość środków publicznych i ich przeznaczenie:

Wysokość dotacji przeznaczona w budżecie gminy na 2017 (Uchwała nr 206/XXVIII/16 Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok)  na realizację w/w zadań na dzień ogłoszenia konkursu łącznie wynosi 80.000 *

*Powyższa kwota może zostać zmieniona przez Radę Miejską w Szczuczynie

a)       Dotacja na  realizację powyższych zadań obejmuje wyłącznie poniższe koszty:

-         najem obiektu sportowego;

-         opieka medyczna podczas zawodów i wyjazdów na zawody;

-         najem lub zakup sprzętu sportowego niezbędnego do realizacji zadania;

-         transport (w tym opłaty parkingowe opłaty za autostrady, zakup paliwa niezbędnego do realizacji zadania);

-         zakup nagród rzeczowych, pucharów, medali, statuetek, dyplomów;

-         opłata sędziów;

-         obsługa techniczna, organizacyjna, prowadzenie imprezy;

-         usługi drukarskie i poligraficzne związane z realizacją zadania;

-         ubezoieczenie zawodników;

-         wpisowe za udział w zawodach;

-         opłaty licencyjne i startowe;

-         zakup niezbędnych materiałów i usług, w tym m.in. wody, środków chemicznych, środków doraźnej pomocy medycznej,

-         wyżywienie i zakwaterowanie niezbędne dla realizacji zadania.

Wszystkie powyższe koszty:

-         muszą być związane tylko z realizacją danego zadania;

-         muszą być potwierdzone w rozliczeniu dokumentami.

 

      Zadania publiczne z zakresu objętego konkursem będą realizowane w trybie wsparcia i/lub powierzenia realizacji zadania publicznego. W przypadku wsparcia realizacji zadania wkład własny oferenta w realizację zadania publicznego jest dodatkowo punktowany. Przez powierzenie realizacji zadania rozumie się dofinansowanie projektu  w wysokości 100 % wartości finansowej zadania.

 

3. ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI

 

Postępowanie konkursowe będzie prowadzone zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pozytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U z 2016r. poz.1817).

 

Oferty, które nie spełniają wymogów formalnych, nie będą podlegać rozpatrzenie pod względem merytorycznym.

 

W przypadku, gdy suma wnioskowanych dotacji, wynikająca ze złożonych ofert, przekracza wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania, organizator konkursu zastrzega sobie możliwość zmniejszenia  wysokości wnioskowanego finansowania.

 

3.1.Podmioty uprawnione do składania ofert:

Do otwartego konkursu ofert mogą przystąpić organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie statutowo działające w  obszarze zadania opisanego w pkt. 1 ogłoszenia:

a)       z siedzibą na terenie gminy Szczuczyn,

b)       nie mające siedziby na terenie gminy Szczuczyn prowadzące jednak swoją działalność na terenie miasta i gminy Szczuczyn lub na rzecz mieszkańców miasta i gminy  Szczuczyn.

 

 

Istnieje możliwość składania ofert wspólnych przez kilka podmiotów uprawnionych do przystąpienia do otwartego konkursu ofert na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego                           i o wolontariacie.

 

3.2.Zasady składania ofert:

 

Podmioty uczestniczące w otwartym konkursie ofert i ubiegające się o dotacje na realizację zadania powinny spełniać warunki ogólne:

 

1.  Złożyć w terminie, poprawnie i w sposób czytelny wypełnioną ofertę wraz z niezbędnymi załącznikami, zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantującą wykonanie zadania w sposób efektywny, racjonalny, oszczędny i terminowy,

2.  Posiadać doświadczenie, wykfalifikowaną kadrę i odpowiednie zaplecze lokalowe do realizacji zadania,

3.  Nie posiada zadłużenia wobec Gminy Szczuczyn,

4.  Nie posiada zadłużenia wobec ZUS i Urzędu Skarbowego.

 

Termin i sposób składania ofert:

 

1. Kompletną ofertę, wraz z załacznikami, należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 lutego 2017r. w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Szczuczynie, Plac 1000-lecia 23, 19-230 Szczuczyn, pokój nr 14 lub nadesłać drogą pocztową na ww. adres z dopiskiem “Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie promocji kultury fizycznej i sportu”.

2.  Oferta, która wpłynie po ww. terminie nie będzie objęta procedurą konkursową.

3. Oferta powinna być podpisana przez osobę(y) uprawnioną(e). Uprawnienie to powinno być udokumentowane stosowną uchwałą lub upoważnieniem właściwego organu lub zapisem w aktualnym odpisie KRS. W przypadku wystawienia upoważnień do podpisywania dokumentów, upoważnienia muszą być dołączone do oferty.

4. Wszystkie złożone własnoręcznie podpisy muszą być czytelne.

5. Ofertę mogą składać podmioty samodzielnie lub wspólnie z innymi podmiotami. W ofercie należy wskazać podmiot ubiegający się o dotację i odpowiedzialny za wykonanie zadania.

 

Do oferty należy dołączyć wymagane załaczniki:

 

1. Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (możliwy wydruk komputerowy  aktualnego odpisu z KRS zgodnie z art.4 ust. 4aa Ustawy z dnia 20 sierpnia 1997r. a Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2013r. poz.1203 z późn. zm.), a w przypadku podmiotów, które nie są wpisane do tego rejestru, inny dokument stanowiący o podstawie działalności danego podmiotu.

2. Statut podmiotu, w przypadku złożenia innego dokumentu niż odpis z Krajowego Rejestru Sądowego.

3. W przypadku oferty wspólnej – umowę zawartą między podmiotami, określającą zakres ich świadczeń składających się na realizację zadania publicznego, sposób reprezentacji podmiotów.

4. Kserokopie licencji klubu, karty zgłoszenia lub innego dokumentu, uprawniającego do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym.

5. Kserokopie licencji zawodników lub listy zawodników posiadających licencję, potwierdzoną przez związek sportowy lub podmiot działający z jego upoważnienia.

 

Każda strona  kopii dokumentów powinna być poświadczona  za zgodność z oryginałem przez osobę/y upoważnioną/y  do podpisywania oferty.

 

 

 

 

 

4. Tryb wyboru ofert:

 

a)      Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji;

b)      Burmistrz Szczuczyna powoła Komisję Konkursową, która dokona oceny zgłoszonych ofert oraz przedstawi Burmistrzowi propozycję wyboru realizatora zadania wraz z kwotą dotacji;

c)      Wyboru ofert dokonuje się niezwłocznie, a wyniki otwartego konkursu ofert zostaną podane do wiadomości publicznej:

-w Biuletynie Informacji Publicznej;

-na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego;

-na stronie internetowej Urzędu Miejskiego

 

5. Kryteria stosowane przy wyborze ofert:

 

      Przy wyborze ofert Komisja Konkursowa kierować się będzie kryteriami zawartymi w art 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie( Dz.U. z 2016r. poz. 1817)

 

 

6. Termin i warunki realizacji zadania:

1.Warunkiem przekazania dotacji będzie spisanie umowy ze Zleceniobiorcą na podstawie wymaganych dokumentów tj. zaktualizowanego harmonogramu i kosztorysu dostarczonych przez oferenta niezwłocznie po otrzymaniu przez niego pisma informującego o wysokości przyznanej dotacji. Niespełnienie tego warunku traktowane jest jako rezygnacja  z przyznanej kwoty dotacji.

2. Realizacja zadania nastąpi na warunkach określonych w umowie.

 

7.Informacja o kwocie przekazanej w 2015 i 2016 roku z budżetu Miasta na realizację zadań z zakresu PROMOCJI KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU:

 

Kwota dotacji w 2015 roku – 130 000,00 zł

Kwota dotacji w 2016 roku – 100 000,00 zł

 

 

                                     

8. INFORMACJE DODATKOWE

 

1.Ogłaszający zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu na każdym etapie  postępowania bez podania przyczyny.

 

2. Wzór oferty, umowy i sprawozdania z realizacji zadania publicznego oraz wszelkie informacje dotyczące Konkursu dostępne są w Urzędzie Miejskim – pokój nr 14.

 

3. Osoba uprawniona do kontaktów z organizacjami – Jadwiga Jolanta Budzińska-tel. 86 273 50 80.

 

4. Sprawozdanie z realizacji zadania publicznego, określonego w umowie należy sporzadzić w terminie
 30 dni po upływie terminu, na który umowa została zawarta.

powrót

drukuj

Liczba wyświetleń: 1266

Copyright © 2012 Urząd Miejski w Szczuczynie.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia

Realizacja InBloom - strony internetowe