Dziś jest: Środa 22 marca 2023, Imieniny: Bogusława, Katarzyny .
Archiwum aktualności Urzędu Miejskiego w Szczuczynie rok 2017
Opublikowano: 2017-10-04

Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. inwestycji, zamówień publicznych i pozyskiwania środków pozabudżetowych

BURMISTRZ SZCZUCZYNA

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO

ds.  inwestycji, zamówień publicznych i pozyskiwania środków pozabudżetowych

 

I. Nazwa i adres jednostki:

Urząd Miejski w Szczuczynie

plac 1000-lecia 23

19-230 Szczuczyn

 

II. Określenie stanowiska urzędniczego:

Nazwa stanowiska :           Stanowisko ds. inwestycji, zamówień publicznych i pozyskiwania środków
pozabudżetowych

Wymiar czasu pracy:        1etat; 

Komórka organizacyjna: Referat Rozwoju i Inwestycji

 

 

Pracodawca zastrzega sobie możliwość zatrudnienia na czas określony.

 

III. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem urzędniczym zgodnie z opisem danego stanowiska, ze wskazaniem, które z nich są niezbędne, a które są dodatkowe.

 1. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem urzędniczym

Do naboru może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:

1)       posiada obywatelstwo polskie, Unii Europejskiej lub innego państwa, któremu na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium RP,;

2)       posiada wykształcenie wyższe – preferowane techniczne;;

3)       ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

4)       posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym;

5)       nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

6)       cieszy się nieposzlakowaną opinią;2. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem urzędniczym:

1)       znajomość przepisów ustawy – Prawo budowlane;

2)       znajomość ustawy – Prawo Zamówień Publicznych;

3)       znajomość ustawy o finansach publicznych;

4)       znajomość ustawy o samorządzie gminnym;

5)       zdolności organizacyjne, komunikatywność, odpowiedzialność, dyspozycyjność;

6)       preferowane (nieobligatoryjne):

a)       doświadczenie zawodowe, co najmniej 2 lata pracy,

b)       posiadanie umiejętności i wiedzy z zakresu pozyskiwania środków finansowych z funduszy unijnych, prowadzenia i rozliczania rzeczowo-finansowego inwestycji,

c)       przygotowywania umów, sporządzania rozliczeń kosztów zrealizowanych inwestycji,

d)       doświadczenie w zakresie organizacji i prowadzenia procesu inwestycyjnego, organizacji i nadzoru robót budowlanych,

 

 

IV. Wskazanie zakresu zadań wykonywanych na stanowisku urzędniczym.

Do zadań pracownika na zajmowanym stanowisku w szczególności należy:

1.       W zakresie pozyskiwania środków zagranicznych i krajowych

1)       W zakresie aplikowania o środki z zewnętrznych źródeł na współfinansowanie zadań Gminy, w tym głównie z funduszy Unii Europejskiej:

a)       bieżące monitorowanie zmian aktów prawnych i procedur związanych z aplikowaniem o dofinansowanie realizacji projektów;

b)       opracowywanie dokumentów i wniosków aplikacyjnych oraz doradztwo innym komórkom organizacyjnym Gminy w tym zakresie;

c)       współpraca z Instytucjami Pośredniczącymi i Zarządzającymi poszczególnymi programami operacyjnymi w zakresie interpretacji zapisów dokumentów programowych oraz wytycznych, w tym w sprawie składanych wniosków;

2)       W zakresie realizacji projektów, dla których referat rozwoju i inwestycji przygotowywał wnioski aplikacyjne:

a)       opracowywanie sprawozdań z realizacji projektów, wniosków o zaliczkę i wniosków o płatność,

b)       monitoring i kontrola zgodności realizowanych przedsięwzięć inwestycyjnych z zaakceptowanymi wnioskami aplikacyjnymi, umowami o dofinansowanie projektów oraz odpowiednimi podręcznikami / wytycznymi,

c)       prowadzenie i aktualizowanie bazy danych projektów Gminnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w tym upowszechnianie informacji o ich realizacji w mediach.

d)       współpraca z instytucjami płatniczymi tj. WFOŚ i GW i NFOŚiGW w zakresie pozyskiwania środków finansowych na inwestycje, których inwestorem jest Gmina.

e)       przygotowanie i składanie wniosków o udzielenie pomocy finansowej, rozliczanie przyznanych dofinansowań, oraz przygotowanie i składanie wniosków o umarzanie części spłaconych zobowiązań.

2.       W zakresie rozwoju Gminy Szczuczyn:

1)       współpraca z innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz innymi instytucjami w celu spójnego planowania realizacji i aktualizacji strategii rozwoju lokalnego i ponadlokalnego;

2)       udział w programach rozwoju lokalnego i ponadlokalnego, w tym integracyjnych,

3.       W zakresie zamówień publicznych:

1)       przygotowywanie dokumentacji przetargowej tj. specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z opisem przedmiotu zamówienia, kryteriów wyboru ofert, szacowanie wartości zamówienia;

2)       przygotowanie i przekazanie do zatwierdzenia przez kierownika protokołów prac komisji przetargowej;

3)       udział w pracach komisji przetargowej;

4)       pomoc merytoryczna w przeprowadzaniu zamówień publicznych na zadania realizowane przez Gminne jednostki podległe Urzędowi;

5)       przygotowywanie sprawozdań z realizacji zamówień publicznych do UZP. 

4.       W zakresie inwestycji:

1)       współpraca z wykonawcami robót budowlanych, dostaw i usług przy inwestycjach realizowanych przez Gminę Szczuczyn;

2)       współpraca z nadzorem inwestorskim nad realizacją inwestycji, uczestnictwo w przekazywaniu placu budowy, odbiorach częściowych, końcowych oraz przekazywaniu inwestycji użytkownikom, przeglądach gwarancyjnych, pogwarancyjnych.

3)       przygotowywanie dokumentacji związanej z rozpoczęciem budowy i dokumentacją niezbędna do sprawnego zakończenia i rozliczenia inwestycji.

4)       wykonywanie obmiarów powykonawczych inwestycji;

5)       obsługa programu do kosztorysowania, sporządzanie przedmiarów robót i kosztorysów prowadzenie innych spraw związanych z tematyką zakresu czynności, wynikających z potrzeby realizacji przez Burmistrza Szczuczyna zadań nałożonych przez wchodzące w życie regulacje prawne.

 

V. Informacja o warunkach pracy na stanowisku urzędniczym.

1.       Miejsce pracy: praca w budynku Urzędu; bezpieczne warunki pracy na stanowisku; pomieszczenie pracy oraz pomieszczenie socjalne niedostosowane dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Wymiar czasu pracy: pełen etat, 40 godzin tygodniowo.

2.       Stanowisko pracy: stanowisko związane z pracą przy komputerze, wymaga współdziałania z innymi jednostkami. Kontakty pracownika z interesantami na ogół częste. Pracownik wykonuje zadania przydzielone przez przełożonego zgonie z obowiązującymi przepisami i zasadami.

 

Burmistrz Szczuczyna informuje, że we wrześniu  2017 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Szczuczynie  w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił 7,87%.

 

VI. Wskazanie wymaganych dokumentów.

 1. Dokumenty niezbędne:

1)       kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

2)       życiorys i list motywacyjny;

3)       kserokopia dowodu osobistego;

4)       odpis lub uwiarygodniona kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie;

5)       kserokopia świadectw pracy (potwierdzające posiadany staż pracy);

6)       oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na wskazanym stanowisku lub oświadczenie;

7)       oświadczenie, że nie było się karanym za przestępstwo popełnione umyślnie;

8)       oświadczenie, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne i skarbowe;

9)       oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych;

10)   oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru;

11)   „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych dla przeprowadzenia procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r.  poz. 922).

2. Dokumenty dodatkowe:

- kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie innych umiejętności.

 

 

VII. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów.

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko ds. inwestycji, zamówień publicznych i pozyskiwania środków pozabudżetowych.” do dnia 16.10.2017 r.  do   godz. 15.00 w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Szczuczynie pokój nr 14 lub pocztą na adres: Urząd Miejski w Szczuczynie plac 1000-lecia 23 (decyduje data wpływu).

Oferty, które wpłyną do urzędu niekompletne lub po wyżej wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie  rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Szczuczynie oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu.

 

Burmistrz Szczuczyna

mgr Artur Kuczyński

 

Szczuczyn, dnia 04.10.2017 r.

powrót

drukuj

Liczba wyświetleń: 1671

Copyright © 2012 Urząd Miejski w Szczuczynie.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia

Realizacja InBloom - strony internetowe