Dziś jest: Poniedziałek 10 grudnia 2018, Imieniny: Julii, Daniela .
Archiwum Aktualności Urzędu Miejskiego w Szczuczynie rok 2017
Opublikowano: 2017-03-15

Ogłoszenie

O G Ł O S Z E N I E

o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do komisji konkursowej opiniującej oferty składane w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Gminy Szczuczyn w zakresie promocji kultury fizycznej i sportu.

 Burmistrz Szczuczyna  zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
 i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) do udziału w pracach komisji konkursowej opiniującej oferty składane w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Gminy Szczuczyn z zakresu promocji kultury fizycznej i sportu. 

W skład przedmiotowej komisji konkursowej nie mogą wchodzić przedstawiciele organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie biorących udział w konkursie.

Osoby zainteresowane udziałem w pracach komisji konkursowej zobligowane są do wypełnienia stosownego formularza zgłoszeniowego i przesłania go na adres Urząd Miejski w Szczuczynie plac 1000-lecia 23, 19-230 Szczuczyn lub złożenia bezpośrednio w sekretariacie Urzędu Miejskiego  (piętro) w terminie do dnia 17 marca 2017 r. do godz. 15.00. Termin wskazany powyżej jest ostateczny. Zgłoszenia składane po tym terminie nie będą rozpatrywane.

W przypadku zgłoszenia się do prac w komisji konkursowej więcej niż dwóch kandydatów, wyboru przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dokona Burmistrz Szczuczyna stosując kryterium posiadanych przez kandydata kwalifikacji i umiejętności, uznanych za przydatne podczas pełnienia funkcji członka komisji konkursowej.

Do pobrania:

powrót

drukuj

Liczba wyświetleń: 363

Copyright © 2012 Urząd Miejski w Szczuczynie.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia

Realizacja InBloom - strony internetowe