Dziś jest: Czwartek 29 października 2020, Imieniny: Euzebii, Wioletty .
Archiwum Aktualności Urzędu Miejskiego w Szczuczynie rok 2017
Opublikowano: 2017-01-10

KONKURS PLASTYCZNY „LAURKA DLA BABCI I DZIADKA”

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO „LAURKA DLA BABCI I DZIADKA”

organizowanego przez Bibliotekę - Centrum Kultury w Szczuczynie

I. Postanowienia ogólne.

 1. Organizatorem konkursu jest Biblioteka – Centrum Kultury w Szczuczynie zwana dalej Organizatorem.
 2. Celem konkursu jest integracja pokoleń, promocja Dnia Babci i Dnia Dziadka wśród najmłodszych mieszkańców naszej gminy.
 3. Regulamin określa zasady przeprowadzania konkursu i oceniania prac w formie plastycznej.

II. Zasady konkursu.

 1. Czas trwania konkursu – od 10.01.2017r. do 19.01.2017r.
 2. Konkurs jest skierowany do uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Szczuczyn. Uczestnikiem konkursu (zwanym dalej Uczestnikiem) może być osoba, który spełni wymogi niniejszego regulaminu. Konkurs odbędzie się w dwóch kategoriach wiekowych:
  I kategoria: klasy 0-III
  II kategoria: klasy IV-VI
 3. Prace konkursowe powinny być wykonane w formacie A-5. Technika wykonania prac jest dowolna np. malarstwo, grafika, rysunek lub inne techniki na płaskim podłożu.
 4. Każda praca musi zawierać: imię i nazwisko autora, wiek, dane kontaktowe, szkoła, imię i nazwisko nauczyciela wychowawcy klasy.
 5. Prace konkursowe należy składać w Bibliotece – Centrum Kultury w Szczuczynie, ul. Łomżyńska 11.
 6. Termin składania prac upływa w nieprzekraczalnym terminie 19.01.2017r.
 7. Nadesłanie prac na Konkurs jest równoznaczne z uznaniem powyższego regulaminu.

III. Zasady rozstrzygnięcia konkursu i nagrody.

 1. Prace zostaną ocenione przez jury w składzie powołanym przez Organizatora.
 2. Komisja dokona oceny prac biorąc pod uwagę takie kryteria jak: zgodność prac z tematem konkursu, pomysłowość, samodzielność wykonania, estetyka.
 3. Decyzja jury jest ostateczna i nie przysługuje od niej tryb odwoławczy.
 4. Jury przyzna za I, II i III miejsce nagrody w każdej kategorii.
 5. Jury zastrzega sobie prawo do przyznania wyróżnień.
 6. O przyznanych nagrodach uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie.
 7. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi 20.01.2017r.
 8. Organizator nie zwraca zgłoszonych prac.

IV. Postanowienia końcowe.

 1. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie danych osobowych uczestnika zgodnie z przepisami Ustawy z 29.08.1997 r. z późniejszymi zmianami o ochronie danych osobowych.
 2. Organizator zastrzegają sobie prawo do skrócenia, przedłużenia, przerwania lub odwołania konkursu bez podania przyczyny oraz zastrzegają sobie prawo do wykorzystania zebranych prac do swojej działalności statutowej.
 3. Niniejszy dokument jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.
 4. Regulamin jest dostępny w siedzibie organizatora oraz na portalach internetowych.
 5. We wszystkich sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem decyduje Organizator.

Organizator: Biblioteka – Centrum Kultury w Szczuczynie

powrót

drukuj

Liczba wyświetleń: 955

Copyright © 2012 Urząd Miejski w Szczuczynie.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia

Realizacja InBloom - strony internetowe