Dziś jest: Wtorek 21 marca 2023, Imieniny: Benedykta, Lubomira .
Archiwum aktualności Urzędu Miejskiego w Szczuczynie rok 2017
Opublikowano: 2017-10-05

III KONKURS PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ ph. „SZLAKIEM NIEPODLEGŁOŚCI”

REGULAMIN
III  KONKURS  PIEŚNI  PATRIOTYCZNEJ

ph.
„SZLAKIEM NIEPODLEGŁOŚCI”

       1.      ORGANIZATOR:

         Organizatorem konkursu jest BCK Miejski Dom Kultury i Sportu w Szczuczynie.

       2. CELE  KONKURSU:

  • popularyzacja tradycji śpiewania pieśni patriotycznych,
  • pamięć o wydarzeniach, które zmieniły losy naszej Ojczyzny,
  • doskonalenie warsztatu muzycznego,
  • pielęgnowanie kulturowego dziedzictwa kraju i regionu,
  • integracja różnych środowisk, różnych pokoleń i różnych wyznań wokół tematu Ojczyzna.

       3. ZASADY  UCZESTNICTWA:

1.      Impreza ma charakter konkursowy.

2.      Każdy z wykonawców przygotowuje jeden utwór w języku polskim o treści patriotycznej.

3.      Wykonawca może śpiewać a cappella, może korzystać z własnego akompaniamentu oraz  podkładów muzycznych zapisanych na płycie CD.

4.      Utwory podane na formularzu zgłoszeniowym są programem obowiązującym i nie podlegają zmianom.

5.      Kolejność prezentacji zakwalifikowanych na podstawie kart zgłoszenia uczestników oraz ostateczny podział na kategorie ustali organizator. W konkursie mogą wziąć udział soliści, zespoły wokalne, zespoły wokalno – instrumentalne.   

6.      Uczestnicy występują według kolejności ustalonej przez organizatora.

7.      Uczestnicy konkursu wystąpią z podziałem na następujące kategorie wiekowe:
- I - uczniowie klas I – III,
- II – uczniowie klas IV-VII (szkoła podstawowa),
- III - uczniowie gimnazjów i szkół średnich,
- IV -  dorośli.

8.      Uczestnik musi mieścić się w jednej z przewidzianych kategorii wiekowych.

9.    Zgłoszeniem na konkurs jest prawidłowo wypełniona karta uczestnictwa przesłana w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04.11.2017 r.

      4. KRYTERIA  OCENY:

         Powołane przez Organizatora Jury będzie oceniać:

           - dobór repertuaru,
           - poziom artystyczny wykonania utworu,
           - interpretację,
           - ogólny wyraz artystyczny.

     5. TERMIN I  MIEJSCE  KONKURSU:

         Konkurs odbędzie się 09 listopada 2017 r. /czwartek/ o godz. 11:00 w     
         BCK Miejskiego Domu Kultury i Sportu w Szczuczynie ul. Łomżyńska 11

    6. NAGRODY:

        Laureaci Przeglądu oraz osoby wyróżnione otrzymają nagrody rzeczowe. Każdy      
        z uczestników otrzyma pamiątkowy dyplom.

    7. UWAGI  KOŃCOWE:

1.      Uczestnicy konkursu oraz ich opiekunowie pokrywają we własnym zakresie koszty podróży oraz koszty ubezpieczenia.

2.      Organizator zapewnia nagłośnienie i oświetlenie sceny.

3.      Nagranie na płycie CD lub nośniku p-drive w postaci pojedynczego utworu dobrej jakości powinno być dostarczone przed występem do akustyka. Nie dopuszcza się korzystania z pełnego playbacku.

4.      Sprawy nie ujęte w regulaminie oraz sporne decyzje rozstrzyga ostatecznie organizator.

5.      Osobą odpowiedzialną za kontakt z uczestnikami jest Barbara Paszkowska tel. 86- 2621036)

6.      Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania nagrań konkursowych, wizerunku wykonawców, ich imienia i nazwiska w radiu, telewizji, internecie i prasie.

 

 

 

powrót

drukuj

Liczba wyświetleń: 1626

Copyright © 2012 Urząd Miejski w Szczuczynie.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia

Realizacja InBloom - strony internetowe