Dziś jest: Poniedziałek 27 września 2021, Imieniny: Kosmy, Damiana .
Archiwum aktualności Urzędu Miejskiego w Szczuczynie rok 2013
Opublikowano: 2013-07-09

Odpady od 1 lipca 2013 r.

Jeszcze raz o reformie.

    30 czerwca 2013 r. zakończyło się ostatecznie funkcjonowanie gospodarki odpadami według „starych zasad”. Przypomnę tylko, że już rok wcześniej każdy z mieszkańców początkowo Szczuczyna, a z każdym kolejnym miesiącem całej Gminy otrzymał możliwość segregacji odpadów u źródła, czyli w naszych gospodarstwach domowych. Był to czas, który niejako stanowił przygotowanie do wejścia w życie nowej ustawy, po latach bezczynności w tym temacie, która zawierała się wyłącznie w zbiórce odpadów w postaci zmieszanej, na składowisku pojawiły się worki wypełnione plastikiem, szkłem i papierem. Pozytywnym i namacalnym wynikiem tej wstępnej segregacji był fakt, iż udało się powstrzymać wzrost cen odbioru odpadów.

Niekoniecznie dobre zmiany.

    Niestety problemem nr 1 w okresie przygotowawczym okazała się decyzja Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Białymstoku wynikająca z założeń Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami, która przewidziała z dniem 1 lipca 2012 roku zamknięcie wszystkich gminnych wysypisk śmieci w woj. Podlaskim. Dla nas oznaczało to wejście do systemu i konieczność transportu odpadów ponad 70 km. do specjalistycznej instalacji w Miastkowie, mimo iż dysponujemy oddaloną o niespełna 20 kilometrów taka samą w Koszarówce. Taka decyzja wynikała wprost z podjętych w 2006 roku decyzji o przystąpieniu Gminy Szczuczyn do finansowego udziału w budowie Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Miastkowie. Ale o tym wspominałem już wcześniej.

Uchwały śmieciowe.

    Z końcem roku 2012 Rada Miejska przyjęła przygotowane przez pracowników Urzędu Miejskiego w Szczuczynie projekty uchwał, które w pełni odpowiadały nowym wytycznym i wymogom wynikającym z ustawy potocznie zwanej śmieciową. Każde z gospodarstw domowych zostało zobowiązane do złożenia stosownej deklaracje umieszczając się w jednej z poniższych kategorii:

Gospodarstwo domowe

Odpady zmieszane

Odpady segregowane

Małe

26 zł.

20 zł.

1-2 osoby

Średnie

45 zł.

35 zł.

3-5 osób

Duże

60 zł.

46 zł.

6 i więcej osób

    Deklaracje dotyczą ilości osób zamieszkujących na terenie danego gospodarstwa domowego. Nowy system nie obejmuje przedsiębiorców. W ramach obowiązków Gminy, które będą realizowane przez firmę zbierającą odpady, pojemniki z odpadami zmieszanymi odbierane będą co dwa tygodnie, a odpady posegregowane raz w miesiącu. Dodatkowo zupełnie bezpłatnie odpady posegregowane będzie można samodzielnie dostarczyć do Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Odpady wielkogabarytowe (meble), zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (sprzęt rtv-agd) będą odebrane raz w roku dzięki formie tzw. wystawki, której data zostanie wcześniej ogłoszona.

Przetarg na gospodarkę odpadami.

    W czerwcu bieżącego roku został rozstrzygnięty przetarg ogłoszony przez Urząd Miejski w Szczuczynie, którego celem było wyłonienie tzw. operatora gminnego, czyli firmy, która będzie przez okres roku odbierała odpady od mieszkańców i transportowała je do składowiska w Miastkowie. Dotychczas obowiązki te realizowało lokalne Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. w Szczuczynie. Obowiązek wyłonienia operatora w drodze przetargu wynikał wprost z ustawy. Na ogłoszone przez Urząd zamówienie ofertę zgłosiły cztery przedsiębiorstwa. Ponad rok ciężkiej pracy zaowocował tym, że do walki o zlecenie stanęło również szczuczyńskie WPK. Niepowodzenie tego działania oznaczało w prostej linii konieczność zwolnienia około 5 pracowników.

    Właściwie dokonana analiza wymagań stawianych przez Urząd oraz zaproponowanie stawek utrzymanych na rozsądnym poziomie sprawiły, że to właśnie nasza lokalna firma zwyciężyła w wyścigu o otrzymanie zlecenia. Różnica niespełna 40 tys. w ofercie zaproponowanej przez zwycięzcę i firmę nr 2 w ubieganiu się o zamówienie pokazała przede wszystkim, że:

  • oferta WPK została sporządzona profesjonalnie,
  • finansowe wyliczenia dokonane przez Urząd Miejski zostały utrzymane na właściwym poziomie,
  • brak odwołań pozostałych oferentów oznacza poprawność procedury przetargowej.

    Zestawienie złożonych ofert: 

Oferenci

Wysokość oferty

1

Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Komunalne w Szczuczynie Spółka z o.o.

335 470,90 zł.

2

P.P.U.H. CZYŚCIOCH Sp. z o.o. Białystok

379 078,06 zł.

3

MPO Sp. z o.o. Białystok

363 719,16 zł.

4

Przedsiębiorstwo Usługowo-Asenizacyjne ASTWA
Sp. z o.o. Białystok

415 540,80 zł.

Cena dotyczy rocznej usługi zbiórki i zagospodarowania odpadów z terenu Gminy Szczuczyn w okresie od 01.07.2013 r. do 30.06.2014 r.

GPSZOK.

    Nowa ustawa wprowadziła wiele „tajemniczych” skrótów, wśród nich wielokrotnie pojawia się właśnie powyższy GPSZOK, czyli Gminny Punk Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, jego funkcja jest dość prosta, jednak w całym systemie odgrywa on kluczową rolę. W Gminie Szczuczyn GPSZOK zlokalizowany będzie na terenie byłego składowiska odpadów, znajdziemy tam szereg kontenerów przygotowanych do składowania odpadów w postaci wyselekcjonowanych frakcji, takich jak: papier, szkło bezbarwne i kolorowe, tworzywa sztuczne, odpady biodegradowalne, opakowania wielomateriałowe, metale, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, przeterminowane leki i chemikalia, odpady budowlane i rozbiórkowe (z robót nie wymagających pozwolenia na budowę), zużyte opony oraz popioły i żużle.

    Odpady z gospodarstw domowych mieszkańców miasta i gminy, w ramach uiszczanej opłaty za gospodarowanie odpadami, będzie można przekazać wyłącznie w formie posegregowanej w wyznaczonych godzinach pracy Punktu. Zostały one tak ustalone, aby bez problemu mogły z niego skorzystać również osoby po godzinach pracy.

Dni i godziny pracy GPSZOK:
                                               wtorek od 700 – 1500
                                               czwartek od 1400 – 2000
                                               sobota od 1000 – 1400

 Co, gdzie i jak jest?

    Nie możemy zapominać o tym, że podstawowym zadaniem poukładania gospodarki odpadami w Gminach według nowych zasad jest wymuszenie na mieszkańcach jak największego stopnia segregacji odpadów. Dzięki wcześniejszym doświadczeniom w tym zakresie, projektowi edukacyjnemu realizowanemu w naszych szkołach, wielu przekazywanym przez Urząd Miejski informacjom jesteśmy gotowi, by sprostać nowemu wyzwaniu. Musimy naszą naukę rozpocząć od najprostszych domowych czynności podczas, których powstają odpady. Segregujmy je w jak największej ilości, nie tylko dbając w ten sposób o przyrodę ale również o nasze finanse. Wysoki poziom segregacji umożliwi utrzymanie wypracowanych stawek opłat, które na tle naszego powiatu i całego województwa uchodzą za jedne z niższych.

    Dzięki wyłonieniu w drodze przetargowej operatora w postaci szczuczyńskiego WPK uzyskaliśmy nie tylko szansę na większą kontrolę strumienia odpadów z naszej Gminy, taki wynik postępowania pozwoli na wprowadzenia procesu dosegregowywania odpadów, co dodatkowo poprawi sprawność finansową systemu.

No i jeszcze opłaty.

    Portfele większości z nas są i tak już przeciążone, a tu dochodzi dodatkowe obciążenie. Rzeczywiście zmiany w gospodarce odpadami pociągają za sobą zwiększenie kosztów, jednak zrobiliśmy wszystko, by jego poziom był jak najniższy. Jestem przekonany, że dzięki zaangażowaniu mieszkańców w selektywną zbiórkę uda się go nam utrzymać, jednak ważna pozostaje również terminowość wpłat.

    Zgodnie ze zgłoszeniem dokonanym w deklaracjach należy dokonywać wpłat odpowiednich kwot finansowych bez oczekiwania na wezwanie do zapłaty. Terminy uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

  1. za   I kwartał - do dnia 15 marca,
  2. za  II kwartał - do dnia 15 maja,
  3. za III kwartał - do dnia 15 września,
  4. za IV kwartał - do dnia 15 listopada.

Pierwszej wpłaty należy dokonać do dnia 15 września 2013 r. System umożliwia dokonywanie wpłat z góry za kolejne miesiące.

    Formy dokonywania wpłat:

Bezpośrednio w kasie Urzędu Miejskiego w Szczuczynie
Poniedziałek – piątek 730 – 1530
Na konto bankowe:
Bank Spółdzielczy w Szczuczynie
nr konta: 64 8768 0003 0000 0202 2000 0010.

    Operator jakim od 1 lipca 2013 r. jest Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Komunalne w Szczuczynie posiada możliwość weryfikowania poprawności złożonych deklaracji śmieciowych, będzie również dokonywało weryfikacji gospodarstw, które nie dopełniły jeszcze tego obowiązku.

    Chciałbym przypomnieć, że zadeklarowany selektywny sposób zbierania odpadów nie może pozostać wyłącznie na przysłowiowym papierze, każdy z nas musi zadbać o to, by segregować je w sposób rzeczywisty i jak najpełniejszy.

    Wszelkie wątpliwości, problemy i sprawy dotyczące funkcjonowania gospodarki odpadami w Gminie Szczuczyn można zgłaszać pod numerem 86-2735080 wew. 26 lub bezpośredni w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szczuczynie w pok. nr 5

    Artur Kuczyński

Burmistrz Szczuczyna

powrót

drukuj

Liczba wyświetleń: 3742

Copyright © 2012 Urząd Miejski w Szczuczynie.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia

Realizacja InBloom - strony internetowe