Dziś jest: Czwartek 13 grudnia 2018, Imieniny: Łucji, Otylii .
Archiwum aktualności Urzędu Miejskiego w Szczuczynie rok 2012
Opublikowano: 2012-08-24

Wyprawka szkolna 2012/2013

OGŁOSZENIE  BURMISTRZA SZCZUCZYNA „WYPRAWKA SZKOLNA 2012”

 

                Burmistrz Szczuczyna informuje o możliwości dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów:

1) klas I-IV szkoły podstawowej, klas I szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącym i technikum rozpoczynającym naukę w roku szkolnym 2012/2013,

a także uczniom

2) słabowidzącym, niesłyszącym, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz uczniom z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczającym w roku szkolnym 2012/2013 do szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych: zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących i techników uzupełniających.

 

Dofinansowanie mogą uzyskać uczniowie, o których mowa w pkt 1) pochodzący z rodzin, w których dochód na członka rodziny nie przekracza kwoty 351 zł netto miesięcznie (art.8 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej) z wyłączeniem uczniów klasy I szkoły podstawowej.

 

Pomocy udziela się uczniom klasy I szkoły podstawowej, pochodzącym z rodzin, których dochód na osobę nie przekracza kwoty 504,0 zł netto miesięcznie (art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych )

 

W przypadkach określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj.:  ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej)pomoc może być udzielona uczniom, o których mowa w pkt 1), z wyłączeniem uczniów klasy I szkoły podstawowej, pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie przekracza kryterium dochodowe 351 zł.

 

W trakcie realizacji Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” ulegną zmianie kryteria dochodowe uprawniające do ubiegania się o pomoc w formie dofinansowania do podręczników szkolnych, które w konsekwencji powinny zwiększyć liczbę uczniów korzystających ze wsparcia ze strony państwa. Zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej kryterium dochodowe wynosi do 30 września 2012 r. – 351 zł netto na osobę w rodzinie, od 1 października 2012 r. będzie ono wynosiło 456 zł. W przypadku kryteriów zawartych w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych zmiana nastąpi od 1 listopada br. i zmieni się z 504 zł  netto na osobę w rodzinie - do kwoty 539 zł.

 

Wysokość dofinansowania wynosi:

1) do 180 zł - dla uczniów klas I-III szkół podstawowych wg kryterium dochodowego, oraz dla uczniów u których  występuje ww. niepełnosprawność, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, realizujących kształcenie w klasach I-III szkoły podstawowej,

2) do 210 zł – dla uczniów klas IV szkół podstawowych, oraz uczniów u których występuje ww. niepełnosprawność, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego realizujących kształcenie w klasach IV-VI szkoły podstawowej,

3) do 325 zł – dla uczniów u których występuje ww. niepełnosprawność, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego realizujących kształcenie w gimnazjum,

4) do 352 zł – dla uczniów klas I szkół ponadgimnazjalnych: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum oraz dla uczniów, u których występuje ww. niepełnosprawność, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia realizujących kształcenie w zasadniczej szkole zawodowej, w liceum ogólnokształcącym, w klasach II-III liceum profilowanego, w technikum, w klasach II-III uzupełniającego liceum ogólnokształcącego i w klasach II-III technikum uzupełniającego.

 

                Pomoc jest udzielana na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych), a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innych osób, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych.

Wniosek składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2012/2013.

Termin składania wniosków do 1 października 2012 roku

Burmistrz Szczuczyna

 mgr Artur Kuczyński

Do pobrania:

powrót

drukuj

Liczba wyświetleń: 1385

Copyright © 2012 Urząd Miejski w Szczuczynie.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia

Realizacja InBloom - strony internetowe