Dziś jest: Niedziela 24 marca 2019, Imieniny: Marka, Gabriela .
Archiwum aktualności Urzędu Miejskiego w Szczuczynie rok 2012
Opublikowano: 2012-06-06

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko: ds. płac pracowników oświaty

BURMISTRZ SZCZUCZYNA

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO

ds. płac pracowników oświaty

I. Nazwa i adres jednostki:

Urząd Miejski w Szczuczynie

Plac 1000-lecia 23

19-230 Szczuczyn

II. Określenie stanowiska urzędniczego:

Stanowisko ds. płac pracowników oświaty, wymiar czasu pracy - pełny etat w Referacie Finansowym Urzędu Miejskiego w Szczuczynie.

Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę.

III. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem urzędniczym zgodnie z opisem danego stanowiska, ze wskazaniem, które z nich są niezbędne, a które są dodatkowe.

1. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem urzędniczym

Do naboru może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:

1) jest obywatelem polskim,

2) posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne,

3) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

4) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym,

5) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

6) cieszy się nieposzlakowaną opinią.

2. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem urzędniczym (nieobligatoryjne):

1) znajomość zasad prowadzenia ewidencji księgowej i sporządzania sprawozdawczości budżetowej i finansowej,

2) znajomość zagadnień finansowo-płacowych w jednostce budżetowej,

3) znajomość przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych, opodatkowania osób fizycznych, administracji samorządowej lub rządowej, ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych, ustawy Karta Nauczyciela i Kodeks Pracy, zagadnień płacowych oraz wszelkich aktualnie obowiązujących przepisów w tym zakresie,

4) umiejętność obsługi pakietu MS Office, programu kadrowo-płacowego, programu Płatnik,

5) doświadczenie zawodowe lub minimum 1 rok pracy na podobnym stanowisku.

IV. Wskazanie zakresu zadań wykonywanych na stanowisku urzędniczym.

Do zadań pracownika na zajmowanym stanowisku w szczególności należy:

1) prowadzenie spraw płacowych nauczycieli i pracowników placówek oświatowych nie będących nauczycielami,

2) prowadzenie dokumentacji i rozliczeń z tytułu ubezpieczenia społecznego,

3) prowadzenie rozliczeń z Urzędem Skarbowym z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych,

4) prowadzenie kartotek i dokumentacji dotyczącej zasiłków pielęgnacyjnych, macierzyńskich, opiekuńczych, chorobowych i świadczeń rehabilitacyjnych,

5) naliczanie i rozliczanie wynagrodzeń pracowniczych,

6) zgłaszanie pracowników szkół i przedszkola do ubezpieczenia społecznego i wyrejestrowanie z ubezpieczeń, zgłaszanie zmian dotyczących danych osobowych pracowników i ich rodzin,

7) prowadzenie rozliczeń z PFRON,

8) wystawianie zaświadczeń o dochodach pracownikom i prowadzenie rejestru tych zaświadczeń,

9) prowadzenie rejestru umów-zlecenia oraz rozliczeń z tytułu podatków i ubezpieczeń od tych umów,

10) prowadzenie rejestru VAT i sporządzanie deklaracji,

11) sporządzanie sprawozdań z realizacji funduszu płac i źródeł finansowania.

V. Informacja o warunkach pracy na stanowisku urzędniczym.

1. Miejsce pracy: praca w budynku Urzędu; bezpieczne warunki pracy na stanowisku; budynek, pomieszczenie pracy oraz pomieszczenia socjalne niedostosowane dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Wymiar czasu pracy: pełen etat, 40 godzin tygodniowo.

2. Stanowisko pracy: praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz innych urządzeń biurowych, praca wymaga współdziałania z innymi jednostkami. Pracownik wykonuje zadania przydzielone przez przełożonego zgonie z obowiązującymi przepisami i zasadami

Burmistrz Szczuczyna informuje, że w maju 2012 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Szczuczynie w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był wyższy niż 6% i wynosił 7,1429 %.

VI. Wskazanie wymaganych dokumentów.

1. Dokumenty niezbędne:

1) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

2) życiorys i list motywacyjny,

3) kserokopia dowodu osobistego,

4) odpis lub uwiarygodniona kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie,

5) kserokopia świadectw pracy (potwierdzające posiadany staż pracy),

6) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na wskazanym stanowisku lub oświadczenie,

7) oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie,

8) oświadczenie kandydata, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne i skarbowe,

9) oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,

10) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych dla przeprowadzenia procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm)

2. Dokumenty dodatkowe:

- kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie innych umiejętności.

VII. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów.

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Nabór na stanowisko ds. płac pracowników oświaty." do dnia 20.06.2012 r. do godz. 15.00 w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Szczuczynie pokój nr 1 lub pocztą na adres: Urząd Miejski w Szczuczynie ul. Plac 1000-lecia 23, 19-230 Szczuczyn (decyduje data wpływu).

Oferty, które wpłyną do urzędu niekompletne lub po wyżej wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Szczuczynie oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie urzędu.

Burmistrz Szczuczyna

mgr Artur Kuczyński

Szczuczyn, dnia 04.06.2012 r.

powrót

drukuj

Liczba wyświetleń: 1314

Copyright © 2012 Urząd Miejski w Szczuczynie.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia

Realizacja InBloom - strony internetowe