Dziś jest: Środa 12 grudnia 2018, Imieniny: Adelajdy, Aleksandry .
Archiwum aktualności Urzędu Miejskiego w Szczuczynie rok 2012
Opublikowano: 2012-04-20

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko: ds. obronnych, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego, informacji niejawnych

BURMISTRZ SZCZUCZYNA

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO

ds. obronnych, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego, informacji niejawnych

I. Nazwa i adres jednostki:

Urząd Miejski w Szczuczynie

Plac 1000-lecia 23

19-230 Szczuczyn

II. Określenie stanowiska urzędniczego:

Stanowisko ds. obronnych, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i informacji niejawnych wymiar czasu pracy - ½ etatu, pozostałe ½ etatu praca w Referacie Komunalnym, Planowania Przestrzennego i Działalności Gospodarczej.

III. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem urzędniczym zgodnie z opisem danego stanowiska, ze wskazaniem, które z nich są niezbędne, a które są dodatkowe.

1. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem urzędniczym

Do naboru może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:

1) jest obywatelem polskim,

2) posiada wykształcenie wyższe - preferowane administracyjne lub ochrona środowiska,

3) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

4) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym,

5) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

6) cieszy się nieposzlakowaną opinią.

2. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem urzędniczym:

1) aktualne poświadczenie bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228),

2) znajomość ustawy o zarządzaniu kryzysowym,

3) o powszechnym obowiązku Rzeczypospolitej Polskiej,

4) znajomość ustawy o ochronie informacji niejawnych,

5) znajomość przepisów ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego,

6) znajomość przepisów ustawy o samorządzie gminnym,

7) doświadczenie zawodowe lub minimum 1 rok pracy na podobnym stanowisku.

IV. Wskazanie zakresu zadań wykonywanych na stanowisku urzędniczym.

Do zadań pracownika na zajmowanym stanowisku w szczególności należy:

1. Realizacja spraw obronnych w szczególności:

1) opracowanie i aktualizowanie dokumentów w ramach planowania i programowania obronnego, w tym:

a) planu operacyjnego funkcjonowania Gminy;

b) dokumentów stanowiska kierownika (SK) i przemieszczania się na zapasowe miejsce pracy Burmistrza;

2) opracowanie, prowadzenie i aktualizowanie dokumentów stałego dyżuru;

3) wykonywanie zadań związanych z planowaniem i nakładaniem obowiązku świadczeń osobistych i rzeczowych (przygotowania projektów decyzji administracyjnych) na terenie Gminy;

4) opracowanie i aktualizowanie dokumentów (planu) akcji kurierskiej;

5) planowanie i organizowanie szkolenia obronnego na terenie Gminy;

6) prowadzenie kontroli wykonywania zadań obronnych w podległych i nadzorowanych jednostkach organizacyjnych.

2. Realizacja spraw z zakresu obrony cywilnej, w szczególności:

1) opracowanie i aktualizowanie planu obrony cywilnej Gminy;

2) opracowanie i uzgadnianie rocznych planów działania;

3) organizowanie, prowadzenie i koordynowanie szkoleń oraz ćwiczeń obrony cywilnej;

4) organizowanie szkolenia ludności w zakresie obrony cywilnej;

5) przygotowanie i zapewnienie działania systemu wykrywania i alarmowania oraz

6) systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach;

7) tworzenie i przygotowanie do działania jednostek organizacyjnych (formacje) obrony cywilnej;

8) prowadzenie magazynu i ewidencjonowanie sprzętu obrony cywilnej;

9) opracowanie informacji dotyczących realizowania zadań w zakresie obrony cywilnej;

3. Realizacja spraw z zakresu zarządzania kryzysowego, w szczególności:

1) obsługa i funkcjonowanie gminnego zespołu zarządzania kryzysowego;

2) kierowanie działaniami prowadzonymi na obszarze Gminy, w celu zapobieżenia skutkom klęski żywiołowej lub ich usunięcia, zgodnie z ustawą o stanie klęski żywiołowej;

3) kierowanie działaniami związanymi z monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem zagrożeń na terenie Gminy;

4) opracowanie gminnego planu reagowania kryzysowego;

5) wykonywanie przedsięwzięć wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania Gminy:

6) zapewnienie na obszarze Gminy pełnienia całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego, nadzoru nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności, realizacji zadań stałego dyżuru na potrzeby podwyższenia gotowości obronnej państwa;

4. Prowadzenie informacji niejawnych.

5. Pełnienie wiodącej roli w nadzorowaniu spraw związanych z prowadzeniem przedsięwzięć w zakresie funduszu sołeckiego. Koordynowanie współdziałania urzędu z sołectwami w sprawach związanych z funduszami sołeckimi.

6. Realizacja zadań gminy wynikających z znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ustawy o odpadach w tym w szczególności:

· wdrożenie (przygotowanie właściwych projektów aktów prawa miejscowego, tworzenie baz danych) i prowadzenie czynności administracyjnych związanych z obsługą i funkcjonowaniem nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi

· nadzór nad wykonywaniem obowiązków przez właścicieli nieruchomości w zakresie utrzymania czystości i porządku wynikających z przepisów ustawy i Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta.

7. Realizacja zadań gminy wynikających z ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w tym między innymi prowadzanie postępowań w sprawach decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

8. Współpraca z Urzędem Marszałkowskim, właściwymi organami i instytucjami w sprawach szeroko pojętej ochrony środowiska, przygotowywanie informacji i sprawozdań, udostępnianie informacji o środowisku.

9. Realizacja zadań określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska oraz Gminnym Programie Ochrony Środowiska w tym miedzy innymi jego aktualizowanie i sporządzanie sprawozdań z realizacji.

V. Informacja o warunkach pracy na stanowisku urzędniczym.

1. Miejsce pracy: praca w budynku Urzędu; bezpieczne warunki pracy na stanowisku; budynek, pomieszczenie pracy oraz pomieszczenia socjalne niedostosowane dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Wymiar czasu pracy: pełen etat, 40 godzin tygodniowo.

2. Stanowisko pracy: stanowisko związane z pracą przy komputerze, wymaga współdziałania z innymi jednostkami. Kontakty pracownika z interesantami na ogół częste. Pracownik wykonuje zadania przydzielone przez przełożonego zgonie z obowiązującymi przepisami i zasadami

Burmistrz Szczuczyna informuje, że w marcu 2012 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Szczuczynie w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był wyższy niż 6% i wynosił 7,6923 %.

VI. Wskazanie wymaganych dokumentów.

1. Dokumenty niezbędne:

1) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

2) życiorys i list motywacyjny,

3) kserokopia dowodu osobistego,

4) odpis lub uwiarygodniona kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie,

5) kserokopia świadectw pracy (potwierdzające posiadany staż pracy),

6) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na wskazanym stanowisku lub oświadczenie,

7) oświadczenie, że nie było się karanym za przestępstwo popełnione umyślnie,

8) oświadczenie, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne i skarbowe,

9) oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,

10) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.

11) "wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych dla przeprowadzenia procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz.926 z późn. zm)

2. Dokumenty dodatkowe:

- kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie innych umiejętności.

VII. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów.

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Nabór na stanowisko ds. obronnych, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego, informacji niejawnych." do dnia 04.05.2012 r. do godz. 15.00 w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Szczuczynie pokój nr 1lub pocztą na adres: Urząd Miejski w Szczuczynie ul. Plac 1000-lecia 23 (decyduje data wpływu).

Oferty, które wpłyną do urzędu niekompletne lub po wyżej wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Szczuczynie oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie urzędu.

Burmistrz Szczuczyna

mgr Artur Kuczyński

powrót

drukuj

Liczba wyświetleń: 1721

Copyright © 2012 Urząd Miejski w Szczuczynie.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia

Realizacja InBloom - strony internetowe