Dziś jest: Wtorek 18 grudnia 2018, Imieniny: Gracjana, Bogusława .
Archiwum aktualności Urzędu Miejskiego w Szczuczynie rok 2012
Opublikowano: 2012-07-25

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZCZUCZYNA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Szczuczyn wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Szczuczyn, 2012-07-25

KP.6720.1.11.2012

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZCZUCZYNA

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 

i Miasta Szczuczyn wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 647) oraz art. 39 i 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z 2008 r. z późn. zm.)ogłaszam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Szczuczyn, obejmującegowyznaczenie przebiegu odcinka trasy linii elektroenergetycznej 400 kV Ełk - Łomża na terenie gminy Szczuczyn wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Wyłożenie odbywać się będzie w dniach od 07 do 28 sierpnia 2012 r. w budynku Urzędu Miejskiego w Szczuczynie przy ulicy Kilińskiego 61 w pokoju nr 5 (parter) w godzinach pracy Urzędu. W podanym terminie projekt dokumentu będzie opublikowany na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Szczuczynie w Biuletynie Informacji Publicznej.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie dokumentu rozwiązaniami odbędzie się w dniu21 sierpnia b.r. o godz. 1300 w świetlicy przy remizie OSP w Szczuczynie przy ulicy Strażackiej 11.

Osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi dotyczące projektu zmiany studium oraz prognozy, które należy składać na piśmie do Burmistrza Szczuczyna na adres: Urząd Miejski w Szczuczynie, ul. Plac Tysiąclecia 23, 19-230 Szczuczyn - w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 września b.r.

Uwagi mogą być ponadto wnoszone ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej - bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: um@szczuczyn.pl

Organem właściwym do ich rozpatrzenia jest Burmistrz Szczuczyna.

Burmistrz Szczuczyna - Artur Kuczyński

powrót

drukuj

Liczba wyświetleń: 1582

Copyright © 2012 Urząd Miejski w Szczuczynie.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia

Realizacja InBloom - strony internetowe