Dziś jest: Piątek 31 marca 2023, Imieniny: Ernesty, Kamila.
Archiwum aktualności Urzędu Miejskiego w Szczuczynie rok 2012
Opublikowano: 2012-12-18

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZCZUCZYNA

Szczuczyn, 2012-12-13

KP.6721.1.9.2012

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZCZUCZYNA

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego odcinka trasy linii 400 kV Ełk - Łomża na terenie Gminy Szczuczyn wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647) oraz art. 39 i 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z 2008 r. z późn. zm.) ogłaszam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego odcinka trasy dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kV Ełk - Łomża na terenie Gminy Szczuczyn wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Wyłożenie odbywać się będzie w dniach od 28 grudnia 2012 r.
do 18 stycznia 2013 r.
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szczuczynie przy ulicy Kilińskiego 61 w pokoju nr 5 (parter) w godzinach pracy Urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie dokumentu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 11 stycznia 2013 r. o godz. 1000 w świetlicy przy remizie OSP w Szczuczynie przy ulicy Strażackiej 11.

Osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi dotyczące projektu planu oraz prognozy, które należy składać na piśmie do Burmistrza Szczuczyna na adres: Urząd Miejski w Szczuczynie, ul. Plac Tysiąclecia 23, 19-230 Szczuczyn
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 01 lutego 2013 r.

Uwagi mogą być wnoszone ponadto ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej - bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: um@szczuczyn.pl

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Szczuczyna.

Burmistrz Szczuczyna: Artur Kuczyński.

powrót

drukuj

Liczba wyświetleń: 2778

Copyright © 2012 Urząd Miejski w Szczuczynie.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia

Realizacja InBloom - strony internetowe